Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 586 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 586   ОТНОСНО: Допълване състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец, създаден с Решение № 430/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги и чл.6 от Правилника за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец, приет с Решение № 552/30.03.2023 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец допълва състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец, както включва в него Петя Георгиева Кънчева - Управител на Общински комплекс за социални услуги.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/