Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 613 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 613   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII2512,2513,2514, за фотоволтаици“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII за трафопост и озеленяване в кв.114 до УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици в кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 135,10 м. и сервитут с обща площ от 283,71 м2 върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 2073-614-623 в гр. Лясковец, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII 2512, 2513, 2514, за фотоволтаици“, в полза на „ПИМЕН” ООД с ЕИК 206597910, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., представлявано от управителя М. К., за присъединяване на електрическа централа, находяща се в УПИ XVII 2512, 2513, 2514, за фотоволтаици, кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, към електроразпределителната мрежа. 2. Обезщетение в размер на 2 327,40 лв. (две хиляди триста двадесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителя на обекта „ПИМЕН” ООД с ЕИК 206597910 на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Сумата в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Фактура № 0000000560, т. 2, издадена от „ГЕОРГИЕВ ЕКСПЕРТ“ ЕООД с ЕИК 204271086, следва да се заплати от възложителя на обекта „ПИМЕН” ООД с ЕИК 206597910 на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 4. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху улица със статут на публична общинска собственост в частта от о. т. 2073-614-623 в гр. Лясковец, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII 2512, 2513, 2514, за фотоволтаици“, за присъединяване на електрическа централа, находяща се в УПИ XVII 2512, 2513, 2514, за фотоволтаици, кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец към електроразпределителната мрежа, след изплащане на сумите по т. 2 и т. 3 по сметка на Община Лясковец – 2 327,40 лв. (две хиляди триста двадесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут и 150,00 лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждението за изготвената оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/