Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 588 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 588   ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, на три помещения в сграда за обществено обслужване с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.50 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 77/23.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, при спазване на изискването на чл.27, ал.2 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 558/30.03.2023 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, считано от 01.05.2023 г. до 01.05.2033 г. на три помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по ПУП – ПР на гр. Лясковец, на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” с ЕИК 175866893, а именно: 1.1. Нежилищно помещение, находящо се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ 173 кв.м.; 1.2. Офис, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ 28,31 кв.м.; 1.3. Архив, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ 1,95 кв.м. 2. Дава съгласие за извършване на дейности от страна СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” с ЕИК 175866893, в помещенията, посочени в т. 1. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, считано от 01.05.2023 г. до 01.05.2033 г. на помещенията, посочени в т. 1. в полза на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” с ЕИК 175866893. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/