Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 607 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 607   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН ..., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XXX2603, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 618 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX2603, кв. 120 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН ..., с постоянен адрес: с. Писарево, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ... – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН ..., с постоянен адрес: с. Писарево, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ... – по Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.