Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 618 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 618   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., приета с т. 1.3. от негово Решение № 533/23.02.2023 г. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 533/23.02.2023 г. по следния начин: 1. В т. 1.3. числото „2 480 360 лв.“ става „2 709 122 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 586 590 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация;  - 2 058 лв. ПУДООС; - 74 162 лв. целеви трансфер от МТСП; - 237 160 лв. собствени средства местни дейности; - 13 702 лв. собствени средства държавни дейности“ Наименование на обектите: А). СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ § 52-00 било става 1. Радарна информационна табела за измерване на скоростта 0 6 002 2. Лек автомобил за РУ - гр. Г. Оряховица 0 7 700 Всичко: 0 13 702 Б). СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ § 52-00 било става 1. Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Добри дял, община Лясковец - ДДС 0 215 060 Всичко: 0 215 060  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/