Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 558 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 558   ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 532/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 г., като създава нов Раздел Vа. „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за учредяване на вещно право на ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост“ със следните имоти – частна общинска собственост, както следва: 1.1. Нежилищно помещение, находящо се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, с площ 173 кв.м.; 1.2. Офис, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, с площ 28,31 кв.м.; 1.3. Архив, находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, в сграда за обществено обслужване, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП – ПР) на гр. Лясковец, с площ 1,95 кв.м. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовката за учредяване вещно право на ползване на имотите – частна общинска собственост, описани в т. 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/