Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 599 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 599   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2023 г., както следва: МЕСЕЦ ЮЛИ 1. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. 2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2023 г. 3. Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2023 г. 5. Финансово подпомагане отпечатването и издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“, написани от почетния гражданин на Община Лясковец в областта на културата за 2022 година Стоян Цонев Иванов. 6. Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 г. 7. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ АВГУСТ 1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 2. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2024 г. - 2026 г. 2. Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2023/2024 г. и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки. 3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 4. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2024 г. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2023 г. 2. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно - зимния сезон на 2023/2024 г. в община Лясковец. МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 2. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2024 г. 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец 4. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 5. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 6. Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. 7. Управление и разпореждане с общинско имущество. 8. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2023 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/