Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 539 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 539   ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗСПЗЗ), както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за общо ползване за стопанската 2023/2024 г. съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване (Приложение № 1). ІІ. Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г. съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобразно броя и вида на регистрираните животни (Приложение № 2). ІІІ. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за сключване на договори за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, определени за стопанската 2023/2024 г. в списък по т. ІІ от настоящото решение, въз основа на подадени заявления, придружени от необходимите документи и след извършено разпределени на имотите за всяко землище. ІV. Договорите за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади да бъдат сключени за срок от 5 (пет) до 10 (десет) стопански години, считано от 01.10.2023 г., при наемна цена, определена по пазарен механизъм (Приложение № 3). В договорите за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади да бъдат включени клаузи, които да задължат ползвателите: 1. да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние; 2. да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите; 3. да не разорават пасищата, мерите и ливадите; 4. да почистват пасищата, мерите и ливадите от камъни и нежелана храстовидна и дървена растителност; 5. да не допускат замърсяването на пасищата, мерите и ливадите с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 6. да не наторяват пасищата, мерите и ливадите с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води; 7. да не палят растителността в пасищата, мерите и ливадите; 8. да не заграждат пасищата, мерите и ливадите; 9. да не изграждат временни постройки в пасищата, мерите и ливадите; 10. да не преотстъпват пасищата, мерите и ливадите за ползване на трети лица.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1, № 2 и № 3.