Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 561 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 561   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, както следва: § 1. В Раздел I. „Наемни цени на нежилищни помещения“, се правят следните изменения и допълнения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Месечна базисна наемна цена, лева, без ДДС” се отменя, а в наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“ и цените се актуализират спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаНаета площ, кв. мМесечна базисна наемна цена към 01.01.2023 г., лева, без ДДС (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. Заведения за хранене и развлечения (дискотека; кафе-аператив; кафе-бар; снек-бар; кафе-клуб; кафе-сладкарница; кафетерия; пивница; механа; ресторант; баничарница)14.61
2. Търговски обекти (магазини за хранителни стоки; промишлени стоки; плодове и зеленчуци; складове; лавки; бюфети; аптеки; бензиностанции)13.86
2.1. Изкупвателни пунктове13.18
3. Офиси13.86
4. Производствени нужди и услуги (ателиета; работилници; цехове)12.39
5. Здравни и социални услуги  
5.1. Лекарски и стоматологични кабинети, частни клиники14.19
5.2. Помещения за социални услуги11.19
6. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.)  
7. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.)   
8. Клубни помещения за социална и обществено-полезна дейност10.60
9. Други неупоменати13.39
10. (нова) За поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения върху части от покривното пространство на сгради – публична или частна общинска собственост1115.30

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени на нежилищни помещения се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Месечната базисна наемната цена в колона 3 от таблицата в Раздел I. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.“ § 2. В Раздел II. „Наемни цени на жилищни помещения“ се правят следните изменения и допълнения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Месечна базисна наемна цена, лева“ се отменя, а в наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“ и цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаНаета площ, кв. мМесечна базисна наемна цена към 01.01.2023 г., лева (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. (изм. с Решение № 130/30.07.2020 г.) Жилища за настаняване на граждани (картотекирани), чиято жилищна нужда се установява при условия и ред определени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Лясковец10.53

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени на жилищните помещения се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Месечната базисна наемната цена в колона 3 от таблицата в Раздел II. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт“. § 3. В Раздел III. „Наемни цени на празно дворно място“, се правят следните изменения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Месечна базисна наемна цена, лева, без ДДС“ се отменя, а в наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“ и цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаНаета площ, кв. мМесечна базисна наемна цена към 01.01.2023 г., лева, без ДДС (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. Дворно място10.24

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени на празно дворно място се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Месечната базисна наемната цена в колона 3 от таблицата в Раздел III. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт“. § 4. В Раздел IV. „Наемни цени на язовири“ се правят следните изменения: a). Втората колона от таблицата с наименование „Месечна базисна наемна цена, лева, без ДДС“ се отменя, а в наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“, а цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаНаета площ, дкаМесечна базисна наемна цена към 01.01.2023 г., лева, без ДДС (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. Язовир14.37

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени на язовири се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Месечната базисна наемната цена в колона 3 от таблицата в Раздел IV. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт“. § 5. В Раздел V. „Наемни цени на терени“ се правят следните изменения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Месечна базисна наемна цена, лева, без ДДС“ се отменя, а в наименованието на четвъртата колона от таблицата „Месечна базисна наемна цена към 01.01.2022 г., лева, без ДДС“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“ и цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаНаета площ, кв. мМесечна базисна наемна цена към 01.01.2023 г., лева, без ДДС (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. Терен за поставяне на павилион12.39
2. Терен за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения192.24

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени на терени се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Месечната базисна наемната цена в колона 3 от таблицата в Раздел V. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт“. § 6. В Раздел VII. „Наемни цени на ОПФ (земеделски земи)”, се правят следните изменения и допълнения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Годишна базисна наемна цена, лева/дка“ се отменя, а в наименованието на третата колона от таблицата „Годишна базисна наемна цена към 01.01.2020 г., лева/дка“ думите „01.01.2020 г.“ се заменят с думите „01.10.2022 г.“ и цените се актуализират спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

ПредназначениеГодишна базисна наемна цена към 01.10.2022 г., лева/дка (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
1. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) ОПФ за отдаване под наем или аренда чрез търг или конкурс и отдаване под наем до 5 дка без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл.97 и чл.98 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец 
1.1. Ниви І категория24.86 лева/дка
1.2. Ниви ІІ категория23.68 лева/дка
1.3. Ниви ІІІ категория20.13 лева/дка
1.4. Ниви ІV категория20.13 лева/дка
1.5. Ниви V категория20.13 лева/дка
1.6. Ниви VІ категория16.57 лева/дка
1.7. Ниви VІІ категория13.02 лева/дка
1.8. Ниви VІІІ категория9.48 лева/дка
1.9. Ниви ІХ категория7.11 лева/дка
1.10. Ниви Х категория3.55 лева/дка
1.11. Трайни насаждения І категория24.86 лева/дка
1.12. Трайни насаждения ІІ категория18.95 лева/дка
1.13. Трайни насаждения ІІІ категория17.77 лева/дка
1.14. Трайни насаждения ІV категория16.57 лева/дка
1.15. Трайни насаждения V категория14.20 лева/дка
1.16. Трайни насаждения VІ категория14.20 лева/дка
1.17. Трайни насаждения VІІ категория13.02 лева/дка
1.18. Трайни насаждения VІІІ категория11.84 лева/дка
1.19. Трайни насаждения ІХ категория10.66 лева/дка
1.20. Трайни насаждения Х категория9.48 лева/дка
1.21. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.22. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.23. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.24. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.25. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.26. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.27. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.28. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.29. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.30. (отм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) 
1.31. Друга селищна територия23.68 лева/дка
2. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) ОПФ предоставен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, съгласно чл. 102, ал. 4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец 
2.1. Ниви І категория17.77 лева/дка
2.2. Ниви ІІ категория13.02 лева/дка
2.3. Ниви ІІІ категория10.66 лева/дка
2.4. Ниви ІV категория10.66 лева/дка
2.5. Ниви V категория10.66 лева/дка
2.6. Ниви VІ категория10.66 лева/дка
2.7. Ниви VІІ категория9.48 лева/дка
2.8. Ниви VІІІ категория8.29 лева/дка
2.9. Ниви ІХ категория7.11 лева/дка
2.10. Ниви Х категория5.92 лева/дка
2.11. Трайни насаждения І категория17.77 лева/дка
2.12. Трайни насаждения ІІ категория17.77 лева/дка
2.13. Трайни насаждения ІІІ категория17.77 лева/дка
2.14. Трайни насаждения ІV категория17.77 лева/дка
2.15. Трайни насаждения V категория17.77 лева/дка
2.16. Трайни насаждения VІ категория17.77 лева/дка
2.17. Трайни насаждения VІІ категория17.77 лева/дка
2.18. Трайни насаждения VІІІ категория17.77 лева/дка
2.19. Трайни насаждения ІХ категория17.77 лева/дка
2.20. Трайни насаждения Х категория17.77 лева/дка
2.21. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии І категория9.48 лева/дка
2.22. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии ІІ категория9.48 лева/дка
2.23. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии ІІІ категория9.48 лева/дка
2.24. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии ІV категория9.48 лева/дка
2.25. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии V категория9.48 лева/дка
2.26. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии VІ категория9.48 лева/дка
2.27. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии VІІ категория9.48 лева/дка
2.28. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии VІІІ категории9.48 лева/дка
2.29. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии ІХ категория9.48 лева/дка
2.30. (изм. с Решение №130 / 30.07.2020 г.) Ливади и други селскостопански територии Х категория9.48 лева/дка

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени за земеделска земя се извършва ежегодно, считано от 1 октомври с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 4 със следното съдържание: „Годишната базисна наемната цена в колона 2 от таблицата в Раздел VI. се актуализира автоматично ежегодно от 1 октомври с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт“. § 7. В Раздел VII. „Наемни цени за почасово отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена“, се правят следните изменения: а). Втората колона от таблицата с наименование „Почасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв. м.“ се отменя, а в третата колона от таблицата „Почасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв.м. към 01.01.2022 г.,“ думите „01.01.2022 г.“ се заменят с думите „01.01.2023 г.“ и цената се актуализира спрямо инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени за 2022 г.), публикуван от Националния статистически институт, като таблицата придобива следния вид:

Предназначение на обектаПочасова базисна наемна цена, лева, без ДДС на кв. м. към 01.01.2023 г. (изм. с Решение №561 / 30.03.2023 г.)
Помещения (зали, салони в пенсионерски клубове, читалища и други)0.20
Оборудван кабинет0.25
Физкултурен салон0.24
Спортна площадка0.12

б). т. 1 се изменя по следния начин: „Актуализацията на наемните цени за почасово отдаване на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, се извършва ежегодно, считано от 1 януари с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходна година), публикуван от Националния статистически институт.“ в). Създава се нова т. 5 със следното съдържание: „Почасовата базисна наемната цена в колона 2 от таблицата в Раздел VII. се актуализира автоматично ежегодно от 1 януари съобразно средногодишния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/