Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 10 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 10   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяването на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“№34, УПИ II, кв. 1258 и 2.Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ №34, УПИ XI, кв.125 гр. Лясковец, общ. Лясковец – Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за ремонтна работилница, кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ IX – за ПСД, кв.135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет Лясковец дава съгласие да се учреди безвъзмездно вещно право на прокарване с обща дължина 348 м. и сервитут с обща площ от 734 м върху улици със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяване на: 1. Масивна сграда, находища се на ул. „Максим Райкович“ № 34, УПИ II, кв. 1258 и 2. Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ № 34, УПИ XI, кв. 125 гр. Лясковец, общ. Лясковец - Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II “ за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ XI – за псд, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в полза на „Електроразпределение север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управлението: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, представлявано от Атанас Колев и Христо Христов. 2. Общински съвет Лясковец учредява безвъзмездно вещно право на прокарване с обща дължина 348 м. и сервитут с обща площ от 734 м2 върху улици със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяване на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“ № 34, УПИ II, кв. 1258 и 2. Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ № 34, УПИ XI, кв. 125 гр. Лясковец, общ. Лясковец - Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II " за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ XI – за псд, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в полза на „Електроразпределение север” АД с ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управлението: гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, представлявано от Атанас Колев и Христо Христов. 3. Общински съвет Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване безвъзмездно право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху улици със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец, за трасето на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяване на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“ № 34, У ПИ II, кв. 1258 и 2. Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ № 34, УПИ XI, кв. 125 гр. Лясковец, общ. Лясковец - Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II ~ за ремонтна работилница, кв. 135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ XI – за псд, кв. 135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд - гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/