Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 560 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 560   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1, чл.3, чл.7, ал.2, т.2, ал.3 - ал.8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 и при условията на чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 65 415,73 лева (шестдесет и пет хиляди четиристотин и петнадесет лева и седемдесет и три стотинки) представляващи 50% от общо 130 831,46 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (31.12.2023 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2024 г. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № РД 50-196 от 29.11.2016 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, считано от датата на приемането му. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.03.2023 г., Протокол № 71, точка шестнайсета от дневния ред по доклад № РР-1854/24.03.2023 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/