Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 638 / 13.09.2023 Публикувано на 21.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 77
от заседание на ОбС, проведено на 13.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 638   ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5, чл.39, чл.84, ал.4 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., Решение № 337 на Министерски съвет от 2023 г. (РМС № 337/02.05.2023 г.) за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г., чл.4, ал.3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 136/19.07.2016 г. и Решение № 223/25.02.2021 г.) на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2023 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва: 1.1. По прихода в размер на 17 900 000 лв. (съгласно Приложение № А) в т.ч.: 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 308 905 лв., в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 8 797 818 лв. 1.1.1.2. § 88-03 (- 46 603 лв.) 1.1.1.3. ПУДООС в размер на 3 750 лв. 1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 518 322 лв., разпределен съгласно Приложение № 4 и във валутната сметка 35 618 лв. 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 591 095 лв., в т.ч.: 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 613 200 лв. 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 485 918 лв. 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 920 500 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 761 400 лв. 1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 79 500 лв. 1.1.2.6. Трансфери между бюджети и средства от ЕС – 74 162 лв. 1.1.2.7. Трансфер за други целеви разходи от ЦБ – 1 300 лв. 1.1.2.8. Временни безлихвени заеми– 146 523 лв. 1.1.2.9. Предоставена възмездна финансова помощ – (- 35 000 лв.) 1.1.2.10. Други финансирания – 200 000 лв. 1.1.2.11. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 2 343 592 лв., разпределен съгласно Приложение № 4. 1.1.2.12. Остатък към 31.12.2023 г. в размер на (0 лв.) 1.2. По разходите в размер на 17 900 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № Б, в т.ч.: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 9 818 905 лв., от тях: 1.2.1.1. От държавни трансфери – 9 308 905 лв.; 1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 510 000 лв.; 1.2.2. За местни дейности в размер на 8 081 095 лв. в т.ч. резерв – 106 384 лв. от Приватизация 43 484 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 62 900 лв. 1.3. Приема Разчети за финансиране на капиталови разходи в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г. и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ): За капиталови разходи са планирани 2 709 122 лв., от тях: 1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 586 590 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 5 661 лв. целеви трансфер по ПМС № 298/28.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 2 058 лв. ПУДООС; - 74 162 лв. Целеви трансфер от МТСП; - 237 160 лв. собствени средства местни дейности; - 13 702 лв. собствени средства държавни дейности. 1.3.2. За средства от Европейския съюз – 122 532 лв. съгласно Приложение № 3 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 2. 1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 380 699 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на ограда на стадион „М. Алексиев“ гр. Лясковец – 100 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на ритуален дом в гробищен парк гр. Лясковец – 140 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на читалище „Пробуждане-1896“ с. Джулюница. – 60 000 лв.; - Текущ ремонт на улици за 6 бр. повдигнати пешеходни пътеки и маркировката им – 19 199 лв.; - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец - 61 500 лв. (по 12 000 лв. за с. Драгижево, с. Мерданя и с. Козаревец и по 8 500 лв. за гр. Лясковец, с. Джулюница и с. Добри дял).; - ремонт на сградата на пенсионерски клуб „Златна есен“ с. Джулюница – 60 000 лв.; - ремонт на училищния двор на ОбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – 40 000 лв.; - ремонт на покрива на физкултурен салон на ОбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница и санитарните помещения към физкултурния салон – 60 000 лв.; - самоходна косачка за Кметство с. Джулюница – 7 000 лв.; - за обект „Строителни и монтажни работи по изпълнение на ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – Корпус I – град Лясковец“ – 18 000 лв. 1.3.4. Остатък от 2022 г. от трансформирана целева субсидия в целеви трансфер – 87 157 лв. 1.3.5. Остатък от 2022 г. за текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 84 262 лв. в т.ч. за: А. Текущ ремонт - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 9 000 лв.; - Общински път VTR 1182 Честово – Лясковец – 9 277 лв.; Б. Механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 18 060 лв. - Общински път VTR 1286 Джулюница – Кесарево – 28 775 лв. - Общински път VTR 1181 Козаревец – Честово – 12 150 лв. В. За опресняване маркировката на осовата линия на Общински път VTR1181 Козаревец – Честово – 7 000 лв. 1.3.6. От собствени средства – 13 160 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на сграда на читалище „Развитие-1894“, с. Драгижево – 4 220 лв.; - Изготвяне на проектно – сметна документация за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект: „Съблекални на стадион с. Добри дял“ и временни връзки към него - 2 940 лв. - Закупуване на централна главна завеса и драпирана централна завеса за читалище „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял – 6 000 лв. 1.4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 36 347 лв. 1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 20 000 лв., в т.ч. за: - новородени деца, на които поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес в Община Лясковец не по-малко от 12 месеца, считано от датата на раждане на детето, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 300 лв. и - разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица - 300 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил. - парична помощ за подпомагане на Община Царево в размер на 5 000 лв. 1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 334 560 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 20 400 лв., средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда по чл. 23, ал. 2 от Закона за народните читалища за капиталов трансфер за авторски надзор за укрепване на НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево в размер на 4 200 лв. и текущ ремонт – 4220 лв., текущ ремонт за НЧ “Пробуждане -1896” – с. Джулюница в размер на 60 000 лв. и закупуване на централна главна завеса и драпирана централна завеса за читалище „П. Р. Славейков – 1903“ с. Добри дял в размер на 6 000 лв., както следва – Приложение № 10. субсидия дофинансиране гр. Лясковец - 202 130 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 7 300 лв. с. Джулюница - 41 820 лв. (за 3 субсидирани бройки) 3 000 лв. с. Козаревец - 34 850 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 2 550 лв. с. Добри дял - 13 940 лв. (за 1 субсидирана бройка) 2 500 лв. с. Драгижево - 27 880 лв. (за 2 субсидирана бройка) 2 550 лв. с. Мерданя - 13 940 лв. (за 1 субсидирана бройка) 2 500 лв. 1.4.4. За застраховка на: - сгради - публична и частна общинска собственост – 24 900 лв. 1.5. Приема следните лимити за разходи: 1.5.1. На основание чл. 36, ал. 2 от ПМС 108/09.08.2023 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала в размер на 3% (три процента) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. 1.5.2. На основание чл. 34, т. 3 от ПМС 108/09.08.2023 г. определя представителни разходи за 2022 г.: - на Кмета на Община Лясковец - в размер на 10 800 лв.; - на кметовете на кметства – в размер на 600 лв. на всеки и - на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 1 200 лв. 1.6. На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС 108/09.08.2023 г. утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 6. 1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в размер на 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма на автомобила за 100 км, но не повече от 85 % от цената на билета за автобус. 2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси и чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), както следва: 2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. – 0 лв.; 2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината – 0 лв. 2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. – 0 лв.; 2.4. Намерение за поемане на нов общински дълг – няма. 3. Утвърждава разходите за заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети; средства за работна заплата на персонала в местни дейности; определя на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Община Лясковец и определя на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Лясковец в зависимост от определената продължителност на работното му време, считано от 01.09.2023 г. в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 7. 4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2023 г. съгласно Приложение № 8. 5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 9. 5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати и други, се извършва от първостепенния разпоредител. 6. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 273 840 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2. 7. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лв. 8. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 210 000 лв., разходи в размер на 210 000 лв. и 13 броя численост на персонала. 9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на общината в размер на 1 700 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 5 900 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за 2024 г. и 2026 г. - Приложение № 11. 12. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени, само след предварително одобрение от Общинския съвет, в това число: 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 200 000 лв. със срок за възстановяване 31.01.2024 г. 15. Приема за сведение Протокол от 25.08.2023 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12а и Протокол от кутията за предложения и жалби на гражданите, намираща се в коридора на Информационния център, съгласно Приложение № 12б.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения.