Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 591 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 591   ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Невяна Панайотова Кирева.   На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.83, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 година, приет с Решение № 106/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец (изм. и доп. с Решение № 365/27.01.2022 г., Решение № 521/26.01.2023 г. на Общински съвет - Лясковец) и т.8 от Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец (приети с Решение № 299/26.05.2005 г., изм. с Решение № 184/27.10.2016 г. на Общински съвет - Лясковец) и в изпълнение на правомощията по т.3 от Правилата и критериите за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец удостоява Невяна Панайотова Кирева със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/