Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 602 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 602   ОТНОСНО: Информация за текущото изпълнение към 30.06.2023 г. на приетите разчети до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Приема представената информация за текущото изпълнение към 30.06.2023 г. на приетите разчети до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/