Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 625 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 625   ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.5, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и чл.98, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс, подробно описани в приложения списък на земеделските земи (по номер, площ, начин на трайно ползване, категория, местност и землище), както и наемната годишна цена, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец – Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение. 1. Годишната наемна цена по т. I да бъде заплатена при сключване на договора за наем. 2. Заинтересованите лица, желаещи да ползват под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд, подават в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец в указания срок следните изискуеми документи: - Заявление за ползване под наем маломерни имоти за една стопанска година; - Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ако е търговец); - Копие от карта за регистрация на земеделски стопанин (ако е земеделски стопанин); - Декларация за липса на задължения по договори за наем на земи от общинския поземлен фонд; - Декларация за съгласие за обработване на лични данни. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на процедурата по отдаване под наем на маломерните имоти по т. I по реда и условията на чл. 98 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. III. Общински съвет - Лясковец определя 30% от постъпленията от годишната наемната цена по сключените договори за наем на маломерните имоти по т. I да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.