Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 610 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 610   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на правомощията по чл.124а, ал.1 от ЗУТ.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземления имот, отразен с идентификатор 44793.258.18, с площ от 10 999 м2 и начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местността „Брода”, попадащ извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с конкретно предназначение „за складови дейности“, с показатели за зона от вида „предимно производствена” – плътност на застрояване Пзаст. – до 60%, интензивност на застрояване Кинт. – до 2, минимална озеленена площ – мин. 30%. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземления имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с идентификатор 44793.258.18, с начин на трайно ползване „нива” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/