Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 533 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 533   ОТНОСНО: Приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.44, ал.1, т.8 и в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.82, ал.3, чл.127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на чл.6 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., чл.10 от Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година, указания, дадени с писмо с изх. № ФО-1/20.01.2023 г. на Министъра на финансите, насоки, дадени от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., както следва: 1.1. Субсидиите за финансиране за делегираните от държавата дейности се предоставят на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. 1.2. За местните дейности: 1.2.1. На основание чл. 82, ал. 3 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за 2024 г. и 2025 г. - Приложение № 1. 1.2.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 2 343 592 лв., разпределен съгласно Приложение № 5. 1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 426 600 лв. 1.3. Приема Инвестиционната програма за 2023 г. в изпълнение на чл. 6, ал. 1, от Закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г.: За капиталови разходи са планирани 2 375 979 лв., от тях: 1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 258 047 лв. със средства от: - 698 500 лв. целева субсидия; - 232 453 лв. остатък целева субсидия; - 166 791 лв. целеви трансфер по ПМС № 269/07.09.2022 г.; - 1 076 103 лв. целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.; - 80 000 лв. приватизация; - 4 200 лв. собствени средства. 1.3.2. За средства от Европейския съюз – 117 932 лв. съгласно Приложение № 3 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4. 1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 380 699 лв., в т.ч.: - Текущ ремонт на ограда на стадион „Михаил Алексиев“ гр. Лясковец –100 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на ритуален дом в гробищен парк гр. Лясковец – 140 000 лв.; - Текущ ремонт на сграда на читалище „Пробуждане-1896“ с. Джулюница – 60 000 лв.; - Текущ ремонт на улици за 6 бр. повдигнати пешеходни пътеки и маркировката им – 19 199 лв.; - Изкърпване на цялата улична мрежа в населените места на територията на Община Лясковец - 61 500 лв. (по 12 000 лв. за с. Драгижево, с. Мерданя и с. Козаревец и по 8 500 лв. за гр. Лясковец, с. Джулюница и с. Добри дял). 1.3.4. Остатък от 2022 г. от трансформирана целева субсидия в целеви трансфер – 87 157 лв. 1.3.5. Остатък от 2022 г. за текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на Община Лясковец от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 84 262 лв., в т.ч. за: А. Текущ ремонт - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 9 000 лв.; - Общински път VTR 1182 Честово – Лясковец – 9 277 лв. Б. Механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа - Общински път VTR 2180 Добри Дял – Родина – 18 060 лв.; - Общински път VTR 1286 Джулюница – Кесарево – 28 775 лв.; - Общински път VTR 1181 Козаревец – Честово – 12 150 лв. В. За опресняване маркировката на осовата линия на Общински път VTR1181 Козаревец – Честово – 7 000 лв. 1.4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 37 247 лв. 1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 20 000 лв., в т.ч. за: - новородени деца, на които поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес в Община Лясковец не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 300 лв. и - разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица - 300 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил. 1.4.3. Утвърждава капиталов трансфер за изработване на обследване, инвестиционен проект и авторски надзор за укрепване на НЧ „Развитие – 1894“ - с. Драгижево в размер на 4 200 лв., разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 296 964 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 20 400 лв., както следва: субсидия дофинансиране гр. Лясковец - 175 977.51 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 7 300 лв. с. Джулюница - 36 409.14 лв. (за 3 субсидирани бройки) 3 000 лв. с. Козаревец - 36 031.83 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 2 550 лв. с. Добри дял - 12 136.38 лв. (за 1 субсидирана бройка) 2 500 лв. с. Драгижево - 24 272.76 лв. (за 2 субсидирана бройка) 2 550 лв. с. Мерданя - 12 136.38 лв. (за 1 субсидирана бройка) 2 500 лв. 1.4.4. За застраховка на: - сгради - публична и частна общинска собственост – 21 000 лв. 1.5. Приема следните лимити за разходи: 1.5.1. На основание чл. 9 от Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година определя средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала в размер на 3% (три процента) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. 1.5.2. На основание чл. 9 от Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година определя представителни разходи за 2023 г.: - на Кмета на Община Лясковец - в размер на 6 640 лв.; - на кметовете на кметства – в размер на 480 лв. на всеки и - на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 1 200 лв. 1.6. На основание чл. 9 от Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. на Министерски съвет за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 6. 1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в размер на 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма на автомобила за 100 км, но не повече от 85 % от цената на билета за автобус. 2. На основание чл. 82, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2023 г. съгласно Приложение № 8. 3. На основание чл.11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 9. 3.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати и други, се извършва от първостепенния разпоредител. 4. Одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 273 840 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2. 5. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лв. 6. На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г. упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 7. На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2022 г. упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 164 000 лв. със срок за възстановяване 31.01.2024 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/