Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 538 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 538   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/