Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 623 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 623   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.35, чл.36, ал.1, т.1, предл. първо, чл.37, ал.5 и ал.6, чл.38, чл.40, ал.1, чл.62, ал.2, чл.63, т.2, чл.64, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година – Раздел Б. „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2,1891, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV2,1891 – за търговски обекти и офиси в кв. № 1, по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 324 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1290/15.02.2023 г. IІ. Общински съвет - Лясковец приема пазарната оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2,1891, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV2,1891 – за търговски обекти и офиси в кв. № 1 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 324 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1290/15.02.2023 г., изготвена от „Дупалов“ ООД - правоспособен оценител на недвижими имоти, в размер на 8 060,00 лв. без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) или 9 672,00 лв. с вкл. ДДС. III. Общински съвет - Лясковец взема решение за продажба на общински недвижим имот при следните условия: 1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2,1891, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV2,1891 – за търговски обекти и офиси в кв. № 1 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 324 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1290/15.02.2023 г. при начална тръжна цена 8 060,00 лв. (осем хиляди и шестдесет лева) без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 806,00 лв., представляващ 10% от началната тръжна цена. 2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка. 3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 12.10.2023 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партерен етаж, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец. 4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 5. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на обекта в размер на 100,00 лв., да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на общината, при Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. 7. Такса „Административна услуга” в размер на 25,00 лв. за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 7 не се приемат. 8. Утвърждава тръжната документация за обекта, както и договора за продажба като неразделна част от нея. 9. Тръжна документация за обекта се закупува в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 след заплащане на такса от 50,00 лв. в срок до 17:00 часа на 10.10.2023 г. 10. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. 11. Определя срок за подаване на предложения за участие в търга - до 17:00 часа на 11.10.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец. 12. Депозитът за участие в публичния търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се внася в срок до 11.10.2023 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 13. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект. 14. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта да се проведе на 19.10.2023 г. в същия час, на същото място, при същите условия. 15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 ч. на 17.10.2023 г., подаване на предложения за участие в повторния търг - до 17:00 часа на 18.10.2023 г., внасяне на депозит за участие в повторния търг – до 18.10.2023 г. вкл. 16. Време и начин за оглед на обекта – огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след представяне документ за закупена тръжна документация. ІV. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по т. І. и сключването на договор за продажба със спечелилия търга участник. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/