Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 622 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 622   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със Заявление с вх. № М-5/03.01.2023 г. от И. Й. И., както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 5 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година – Раздел II, б. Б. „От разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, с имот – частна общинска собственост, представляващ 166/1537 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506 в кв. № 122 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целият с площ 1 537 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 672/11.05.2010 г. II. Общински съвет - Лясковец приема пазарната оценка на частта от недвижимия имот – частна общинска собственост, представляващ 166/1537 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506 в кв. № 122 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целият с площ 1 537 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 672/11.05.2010 г., изготвена от „Дупалов“ ООД, в размер на 4 025,00 лв. без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС) или 4 830,00 лв. с вкл. ДДС. III. Общински съвет - Лясковец взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и И. Й. И. от друга страна, чрез продажбата на 166/1537 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506 в кв. № 122 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целият с площ 1 537 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 672/11.05.2010 г., при следните условия: 1. Да се сключи договор за продажба на 166/1537 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506 в кв. № 122 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целият с площ 1 537 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 672/11.05.2010 г., между Община Лясковец, в качеството й на продавач, и И. Й. И., в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 4 025,00 лв. (четири хиляди и двадесет и пет лева) без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 2. Пазарната цена в размер на 4 830,00 лв. (четири хиляди осемстотин и тридесет лева) с включен ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец 3. Местен данък в размер на 112,70 лв. (сто и дванадесет лева и седемдесет стотинки), представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС, да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 100,00 лв., да се заплатят в касата на общината – стая № 19. 5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Центъра за административно обслужване в Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат. IV. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, като издаде заповед и сключи договор за продажба на 166/1537 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506 в кв. № 122 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, целият с площ 1 537 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 672/11.05.2010 г., с И. Й. И. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/