Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 617 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 617   ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2022 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.140, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 и т.7 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх. № ФСД-3916/08.08.2023 г. относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2022 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/