Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2005 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 383 / 28.12.2005

Относно: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

Решение № 382 / 28.12.2005

Относно: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

Решение № 381 / 28.12.2005

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 380 / 28.12.2005

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 379 / 28.12.2005

Относно: Продажба на общински жилища.

Решение № 378 / 28.12.2005

Относно: Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Решение № 377 / 28.12.2005

Относно: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2005 година.

Решение № 376 / 28.12.2005

Относно: Предложение за участие в Програма на ООН за развитие – Проект “Красива България”.

Решение № 375 / 28.12.2005

Относно: Предложение за участие по подписано Споразумение между Министерство на финансите и Кралство Нидерландия за финансова помощ.

Решение № 374 / 28.12.2005

Относно: Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2005 година.

Решение № 373 / 28.12.2005

Относно: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец.

Решение № 372 / 28.12.2005

Относно: Утвърждаване на промяна на плана за регулация на с.Драгижево.

Решение № 371 / 28.12.2005

Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности.

Решение № 370 / 28.12.2005

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.

Решение № 369 / 28.12.2005

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2006 година.

Решение № 368 / 24.11.2005

Относно: Избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 367 / 24.11.2005

Относно: Предложение от “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 366 / 24.11.2005

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

Решение № 365 / 24.11.2005

Относно: Включване обекти общинска собственост в списъка за продажби съгласно ЗОС през 2005г.

Решение № 364 / 24.11.2005

Относно: Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на община Лясковец.

Решение № 363 / 24.11.2005

Относно: Вътрешни компенсирани промени между обекти.

Решение № 362 / 24.11.2005

Относно: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 361 / 24.11.2005

Относно: Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.

Решение № 360 / 14.11.2005

Относно: Даване съгласие за записване на новоемитирани акции на Община Лясковец като акционер в “Раховецгаз 96” АД гр.Горна Оряховица.

Решение № 359 / 27.10.2005

Относно: Замяна на имоти – общинска собственост с имот, собственост на физически лица.

Решение № 358 / 27.10.2005

Относно: Предложение за продажба на обекти общинска собственост.

Решение № 357 / 27.10.2005

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

Решение № 356 / 27.10.2005

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 355 / 27.10.2005

Относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

Решение № 354 / 27.10.2005

Относно: Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 353 / 27.10.2005

Относно: Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.

Решение № 352 / 27.10.2005

Относно: Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.

Решение № 351 / 27.10.2005

Относно: Предложение относно придобиване радиофикационната мрежа и съоръжения за ползване и стопанисване от Община Лясковец.

Решение № 350 / 27.10.2005

Относно: Приемане на План за реализация на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 01.09.2005г.- 30.06.2006г. в Община Лясковец.

Решение № 349 / 27.10.2005

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

Решение № 348 / 27.10.2005

Относно: Информация за състоянието на Музея на градинарството в гр.Лясковец.

Решение № 347 / 29.09.2005

Относно: Определяне предназначението на общинските жилища.

Решение № 346 / 29.09.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 345 / 29.09.2005

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 344 / 29.09.2005

Относно: Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

Решение № 343 / 29.09.2005

Относно: Писмо от областния управител на област В.Търново относно структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец.

Решение № 342 / 29.09.2005

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2005-2006 година в Община Лясковец.

Решение № 341 / 29.09.2005

Относно: Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за функции “Отбрана и сигурност”, “Образование” и “Здравеопазване” в Община Лясковец считано от 01.07.2005г.

Решение № 340 / 29.09.2005

Относно: Допълнение на Решение № 249/10.02.2005г.

Решение № 339 / 29.09.2005

Относно: Утвърждаване на предложение за финансиране от Държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2006 година.

Решение № 338 / 29.09.2005

Относно: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг, за финансиране реконструкцията на системата за улично осветление в Община Лясковец.

Решение № 337 / 29.09.2005

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Решение № 336 / 29.09.2005

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Община Лясковец и определяне критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите.

Решение № 335 / 30.08.2005

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.

Решение № 334 / 30.08.2005

Относно: Процедурно предложение за прекратяване на разискванията по точка 3 от дневния ред на заседанието от 30.08.2005г. (Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.

Решение № 333 / 30.08.2005

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 332 / 30.08.2005

Относно: Приемане на решение във връзка с общо събрание на “Булмекс - ОЛ” ООД, гр.Лясковец.

Решение № 331 / 28.07.2005

Относно: Отчет за дейността на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

Решение № 330 / 28.07.2005

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество и обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 329 / 28.07.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 328 / 28.07.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 327 / 28.07.2005

Относно: Промяна предназначението и преустройство на съществуващата сграда – кино “Христо Ботев” град Лясковец в художествена галерия.

Решение № 326 / 28.07.2005

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за предоставяне на концесии.

Решение № 325 / 28.07.2005

Относно: Допълнение към Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 324 / 28.07.2005

Относно: Одобряване разходите за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 323 / 28.07.2005

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2005г.

Решение № 322 / 08.07.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 321 / 08.07.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 320 / 08.07.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 319 / 08.07.2005

Относно: Предложение за прекратяване на разискванията по 1-ва точка от дневния ред/Запознаване на общинските съветници с резултатите от извършения от контролни органи на ТД АДВФК – В.Търново вътрешен одит на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./

Решение № 318 / 08.07.2005

Относно: Предложение за разглеждане на точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет – Лясковец на 8 юли 2005г. на закрито заседание.

Решение № 317 / 29.06.2005

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 316 / 29.06.2005

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 315 / 29.06.2005

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 314 / 29.06.2005

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 313 / 29.06.2005

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 312 / 28.06.2005

Относно: Предложениe за отлагане на разискванията по точка девета от дневния ред “Избор на управител на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД”.

Решение № 311 / 28.06.2005

Относно: Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец и с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 310 / 28.06.2005

Относно: Именуване на площад в село Козаревец.

Решение № 309 / 28.06.2005

Относно: Предоставяне общински имот на клуб на пенсионера с.Джулюница за безвъзмездно управление.

Решение № 308 / 28.06.2005

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

Решение № 307 / 28.06.2005

Относно: Информация за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето.

Решение № 306 / 28.06.2005

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански работи и осъществената подготовка за жътвената кампания.

Решение № 305 / 28.06.2005

Относно: Информация за стопанисването на земеделски земи на територията на Община Лясковец.

Решение № 304 / 28.06.2005

Относно: Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2005 година.

Решение № 303 / 26.05.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 302 / 26.05.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 301 / 26.05.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 300 / 26.05.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 299 / 26.05.2005

Относно: Приемане на “Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец”.

Решение № 298 / 26.05.2005

Относно: Разпореждане с имот общинска собственост.

Решение № 297 / 26.05.2005

Относно: Разпореждане с общинско имущество.

Решение № 296 / 26.05.2005

Относно: Учредяване на вещно право на ползване.

Решение № 295 / 26.05.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 294 / 26.05.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 293 / 26.05.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 292 / 26.05.2005

Относно: Актуализация на годишния план за приватизация, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване процедура за приватизация.

Решение № 291 / 26.05.2005

Относно: Именуване на улица в град Лясковец.

Решение № 290 / 26.05.2005

Относно: Предложение относно опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд “Здравно осигуряване”.

Решение № 289 / 26.05.2005

Относно: Отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 288 / 26.05.2005

Относно: Приемане Наредба за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.

Решение № 287 / 26.05.2005

Относно: Информация за осъществяваните социални дейности от Община Лясковец.

Решение № 286 / 26.05.2005

Относно: Приемане на План за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.

Решение № 285 / 28.04.2005

Относно: Откриване на процедура за избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 284 / 28.04.2005

Относно: Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2004 година.

Решение № 283 / 28.04.2005

Относно: Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2004 година.

Решение № 282 / 28.04.2005

Относно: Разпореждане с обекти общинска собственост.

Решение № 281 / 28.04.2005

Относно: Учредяване вещно право на ползване.

Решение № 280 / 28.04.2005

Относно: Информация за резултатите от извършени финансови ревизии в “БКС” ЕООД гр.Лясковец до 31.12.2004г.

Решение № 279 / 28.04.2005

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства от Социално-инвестиционен фонд (СИФ).

Решение № 278 / 28.04.2005

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Лясковец.

Решение № 277 / 28.04.2005

Относно: Приемане на Подробен устройствен план на град Лясковец - План за улична регулация и поземлени имоти за обекти на публичната собственост.

Решение № 276 / 28.04.2005

Относно: Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.

Решение № 275 / 25.03.2005

Относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

Решение № 274 / 25.03.2005

Относно: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

Решение № 273 / 25.03.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 272 / 25.03.2005

Относно: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

Решение № 271 / 25.03.2005

Относно: Изменения и допълнения към Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решение № 270 / 25.03.2005

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2004г.

Решение № 269 / 25.03.2005

Относно: Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

Решение № 268 / 25.03.2005

Относно: Отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

Решение № 267 / 25.03.2005

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2005 година в Община Лясковец.

Решение № 266 / 25.03.2005

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

Решение № 265 / 25.03.2005

Относно: Утвърждаване на проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006г.

Решение № 264 / 24.02.2005

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 263 / 24.02.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 262 / 24.02.2005

Относно: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 261 / 24.02.2005

Относно: Изключване три броя къщи /представляващи заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията/ от списъка на общинските жилища за отдаване под наем.

Решение № 260 / 24.02.2005

Относно: Управление на общински поземлен фонд.

Решение № 259 / 24.02.2005

Относно: Информация за извършени финансови ревизии на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за периода 1999г. – 31.12.2004г.

Решение № 258 / 24.02.2005

Относно: Вземане на решение относно “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

Решение № 257 / 24.02.2005

Относно: Вземане на решение относно “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

Решение № 256 / 24.02.2005

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2005г.

Решение № 255 / 24.02.2005

Относно: Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2005 година.

Решение № 254 / 24.02.2005

Относно: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

Решение № 253 / 24.02.2005

Относно: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

Решение № 252 / 24.02.2005

Относно: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

Решение № 251 / 24.02.2005

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Решение № 250 / 24.02.2005

Относно: Отчет за изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност.

Решение № 249 / 10.02.2005

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2005 година.

Решение № 248 / 27.01.2005

Относно: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

Решение № 247 / 27.01.2005

Относно: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

Решение № 246 / 27.01.2005

Относно: Промяна в клаузи на договор за наем на язовир “Черни мост” – землища с.Мерданя, с.Драгижево.

Решение № 245 / 27.01.2005

Относно: Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

Решение № 244 / 27.01.2005

Относно: Утвърждаване на промени в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Решение № 243 / 27.01.2005

Относно: Приемане Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 242 / 27.01.2005

Относно: Утвърждаване на решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

Решение № 241 / 27.01.2005

Относно: Актуализация на стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 240 / 27.01.2005

Относно: Доклад на ликвидатора на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

Решение № 239 / 27.01.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 238 / 27.01.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 237 / 27.01.2005

Относно: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 236 / 27.01.2005

Относно: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 235 / 27.01.2005

Относно: Културен календар на Община Лясковец за 2005г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в Календара.

Решение № 234 / 27.01.2005

Относно: Ползване на преходен остатък от делегираните от държавата дейности за финансиране на местни дейности в бюджет 2005 година.

Решение № 233 / 27.01.2005

Относно: Приемане на годишния отчет на бюджета на Община Лясковец за 2004 година.

Решение № 232 / 27.01.2005

Относно: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2004 година.

Решение № 231 / 27.01.2005

Относно: Изменение на Решение № 207/25.11.2004г. на Общински съвет – Лясковец за утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.