Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2016 година

29.12.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за инвестиционно предложение за експлоатиране на приемно-предавателна станция VT5223, в част от поземлени…

29.12.2016

Обявление ИЖС-6585 / 29.12.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със Заповед № 2414 от 14.12.2016 г. на Кмета на Община…

28.12.2016

Покана на Община Лясковец за провеждане на Обществено обсъждане

Поканаза провеждане на обществено обсъжданепроект за бюджет 2017 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл…

27.12.2016

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 19.12.2016 г. от 14:00 часа.

23.12.2016

Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

Община Лясковец стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа". Във връзка с реализиране на…

21.12.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

Заповед №2448 / 19.12.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение (търговски обект) в сградата на…

20.12.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.12.2016 г.

19.12.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на…

15.12.2016

Обява за конкурс за избор на "Здравен медиатор"

Приложеният файл съдържа обява за конкурс за избор на "Здравен медиатор".

13.12.2016

Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец”

Приложеният файл съдържа Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец” и Схема за…

13.12.2016

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Джулюница

Заповед №2389 / 13.12.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Джулюница.

12.12.2016

Обявление ИЖС-6182 / 09.12.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 192 по протокол № 21 от заседание…

12.12.2016

Обявление ИЖС-6181 / 09.12.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 193 по протокол № 21 от заседание…

09.12.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Фермери-ВТ" ООД за закупуване на необходими машини, техника и оборудване за животновъдните стопанства в призната група…

07.12.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание с чл. 26, ал. 1 и ал. 4, изр. ІІ от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на…

06.12.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.12.2016 г.

05.12.2016

Съобщение относно използването на разположените съдове за отпадъци

Община Лясковец, област Велико Търново уведомява за следното:От 01.11.2016 г. са поставени 100 броя съдове за „Сгурия и пепел от домакинствата” за гр. Лясковец през…

05.12.2016

Прием на документи за заемане на длъжността „Личен асистент” само за с. Драгижево

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

29.11.2016

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землището на гр. Лясковец за стопанската 2016-2017 г.

29.11.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на овощна градина" с възложител "ЗП Георги Ивайлов Иванов".

29.11.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.11.2016 г.

28.11.2016

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2

Заповед № 2188 / 25.11.2016 г. за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2.

24.11.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2157 / 23.11.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ I-95 за училищен квартал…

23.11.2016

Обява за конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

На основание заповед № ОХ-873 / 10.11.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за офицери във военно-топографска служба за приемане…

23.11.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.11.2016 г.

21.11.2016

Съобщение за прекратено производство по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 23/21.10.2016 г. на Административен съд - гр. Велико Търново…

21.11.2016

Съобщение за прекратено производство по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 395/24.10.2016 г. на Административен съд - гр. Велико Търново…

18.11.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община…

18.11.2016

Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото…

16.11.2016

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Драгижево

Заповед №2112 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Драгижево.

16.11.2016

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Козаревец

Заповед №2111 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Козаревец.

16.11.2016

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Добри дял

Заповед №2110 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Добри дял.

16.11.2016

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Мерданя

Заповед №2109 / 16.11.2016 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на с. Мерданя.

15.11.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.11.2016 г.

11.11.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД за изграждане на базова станция в поземлен имот №308017 в зелището на гр. Лясковец.

10.11.2016

Заповед във връзка с провеждането на втори избор за президент и вицепрезидент на републиката

Заповед №2048 / 09.11.2016 г., във връзка с провеждането на втори избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

09.11.2016

График за получаване на изборните материали на СИК за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката

Приложеният файл съдържа график за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация, в предизборния ден на 12 ноември 2016 г., за провеждане на…

09.11.2016

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със заповед №ОХ-816 / 25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за офицери и сержанти за приемане на военна служба във…

08.11.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.11.2016 г.

08.11.2016

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г., по секции в община Лясковец.

07.11.2016

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 2027 / 07.11.2016 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

03.11.2016

Обявление ИЖС-5245 / 02.11.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със Заповед № 1941 от 24.10.2016г. на Кмета на…

03.11.2016

Обявление ИЖС-5237 / 01.11.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 1940 от 24.10.2016г. на Кмета на Община…

03.11.2016

Обявление ИЖС-5236 / 01.11.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със Заповед № 1939 от 24. 10.2016г. на Кмета на…

01.11.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 01.11.2016 г.

27.10.2016

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Приложеният файл съдържа съобщение за обучение на членовете на секционните избирателни комисии, което ще се проведе на 02.11.2016 г. от 14:00 часа в сградата на ЦМСД (бивш…

26.10.2016

Обява на Дирекция "Бюро по труда"- Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда"- Горна Оряховица уведомява работодателите от общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица, че разполага с финансови средства за…

26.10.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.10.2016 г.

26.10.2016

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на…

26.10.2016

Заповед във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

Заповед №1828 / 03.10.2016 г., във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г.

26.10.2016

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

25.10.2016

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

25.10.2016

Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

25.10.2016

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г., по секции в община Лясковец.

25.10.2016

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., по секции в община Лясковец.

19.10.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.10.2016 г.

19.10.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част

Със заповед № ОХ-754 / 29.09.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 32 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната…

17.10.2016

Основни правила за пожарна безопасност по време на есенно-зимния пожароопасен сезон

Характерните особености на есенно-зимния сезон от гледна точка на пожарната безопасност са рязкото покачване на пожарния риск, на жертвите и пострадалите при…

14.10.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1880 / 12.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, на имот частна общинска…

12.10.2016

Обявление ИЖС-4709 / 10.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:С Решение № 173, протокол 19 от заседание на…

12.10.2016

Обявление ИЖС-4706 / 10.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.129, ал. 2, при условията на чл. 150, ал. 3 и ал. 8 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че като…

12.10.2016

Обявление ИЖС-4658 / 06.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал. 8 във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно разрешение…

11.10.2016

Обявление ИЖС-4657 / 06.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщава: Изработен е Подробен устройствен план - План за…

07.10.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване" в Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние" в общинска администрация на Община Лясковец

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно…

06.10.2016

Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

06.10.2016

Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

06.10.2016

Информационен лист за национален референдум - 2016 г.

Информационен лист за национален референдум насрочен за 06 ноември 2016 г.

06.10.2016

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землищата на с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя…

05.10.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.10.2016 г.

05.10.2016

Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

Със заповед №ОХ-735 / 20.09.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за оркестранти за приемане на военна служба в Гвардейския…

04.10.2016

Съобщение за открита приемна за граждани на Комисията за защита от дискриминация

На 14.10.2016 г. от 10:00 часа в Залата на Общинския съветник на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани на Комисията за защита от дискриминация.

04.10.2016

Заповед за откриване на информационно-разяснителната кампания във връзка с провеждането на национален референдум

Заповед №1783 / 28.09.2016 г. за откриване на информационно-разяснителната кампания във връзка с провеждането на национален референдум, насречен за 06 ноември 2016 г.

04.10.2016

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката

Заповед №1782 / 28.09.2016 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 06…

04.10.2016

Заповед за определяне на местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали

Заповед №1827 / 03.10.2016 г. за определяне на местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали

04.10.2016

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №1775 / 27.09.2016 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети.

03.10.2016

Протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Приложеният файл съдържа протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново.

28.09.2016

Обява за войнишки длъжности за приемане на служба във военни формирования от Сухопътните войски

Със Заповед №ОХ-708 / 08.09.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили…

28.09.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.09.2016 г.

27.09.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Трифон Кирилов Добрев за отглеждане на сухостойни крави и телета - до 150 бр. в поземлен имот №203005 по КВС на с. Джулюница.

26.09.2016

Обявление ИЖС-4211 / 13.09.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:С Решение № 159 от 25.08.2016г. на Общински съвет -…

21.09.2016

Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г., по секции в община Лясковец.

21.09.2016

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г., по секции в община Лясковец.

19.09.2016

Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум

Кметът на Община Лясковец кани на консултации, на 28.09.2016 г. от 14:30 часа в сградата на Общинска администрация, първи етаж, в заседателната зала на Община Лясковец…

16.09.2016

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни…

14.09.2016

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

Със заповед №1710 / 13.09.2016 г., във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, се определят местата за…

14.09.2016

Обява за инвестиционно предложение

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за следното инвестиционно…

14.09.2016

Обява за инвестиционно предложение

На основание Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, за следното инвестиционно…

14.09.2016

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" в Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности" в общинска администрация на Община Лясковец

Приложеният файл съдържа списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви…

14.09.2016

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

Заповед №1683 / 09.09.2016 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален…

13.09.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.09.2016 г.

02.09.2016

Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Лясковец”

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

02.09.2016

Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

02.09.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.09.2016 г.

02.09.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

02.09.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

02.09.2016

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 02.09.2016 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото…

25.08.2016

Обява за въвеждане на временна организация на движението

Община Лясковец уведомява жителите и гостите на общината, че във връзка с провеждането на „Скариада.BG” край манастир „Св. св. Петър и Павел” движението на…

24.08.2016

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни…

23.08.2016

Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

23.08.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1481 / 12.08.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, считано за стопанската 2016/2017…

22.08.2016

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест на прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица…

22.08.2016

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест на прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица…

22.08.2016

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 08.08.2016 г. Решение № 266/18.07.2016 г. по административно дело…

17.08.2016

Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

16.08.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

Заповед №1494 / 15.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска…

12.08.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1471 / 12.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост.

10.08.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.08.2016 г.

08.08.2016

График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие - Лясковец уведомяват собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е изготвен график за провеждане на срещи…

08.08.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Тамплиер секюрити" ЕООД за частично изменение на ПУП - План за регулация на гара Джулюница в кв. №2, като се обособява…

08.08.2016

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи…

03.08.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.08.2016 г.

02.08.2016

Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец, уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и…

29.07.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от ЗП "Руси Захариев" за инсталиране на микро турбина до 20kW за производство на електрическа енергия, без отклоняване на…

28.07.2016

Обява за длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

На основание Заповед № ОХ-547 / 19.07.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности във военните формирования на съвместното командване…

26.07.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.07.2016 г.

20.07.2016

Съобщение за регистрация на Община Лясковец по ЗДДС

Съобщаваме, че от 19 юли 2016 г., Община Лясковец е регистрирана в НАП - гр. Велико Търново по Закона за данък върху добавената стойност.

20.07.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.07.2016 г.

18.07.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД за разширение на складово стопанство за растителни масла с два резервоара в УПИ VI, кв. 127 по плана на гр…

15.07.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус" АД за изграждане на "Склад за метални опаковки" в ПИ 252 по КВС на гр. Лясковец.

14.07.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Брот мел" ЕООД за "Сервиз за селскостопанска техника и автотранспорт", което ще се реализира в ПИ 113053 по КВС на гр…

13.07.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Транс конструкшън" ЕООД за комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ съдържащ…

07.07.2016

Заповед за въвеждане на временна организация на движението

Заповед №1209 / 04.07.2016 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на четвърти кръг от Националния шампионат по планинско изкачване за 2016…

07.07.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.07.2016 г.

01.07.2016

Обявление ИЖС-3102 / 28.06.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:Със ЗАПОВЕД № 1146 от 27.06.2016г. на Кмета на…

30.06.2016

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Лясковец, (срок…

27.06.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1133 / 27.06.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години на имоти частна общинска…

27.06.2016

Превантивни мерки срещу пожарите

На територията на общините Г. Оряховица и Лясковец е в ход организацията по опазване на селскостопанската продукция, контрола по спазване на правилата за…

22.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №1091 / 21.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на имот частна общинска собственост, находящ…

20.06.2016

Съобщение относно откупуването на гробни места

Община Лясковец напомня на гражданите, притежаващи удостоверения за платено гробно място с изтекъл срок (отнася се за гробовете, които имат номер), че могат отново…

16.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен

Заповед №1043 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на терен - тротоарна площ в обхвата на…

16.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1042 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII по ПУП-ПР на гр…

15.06.2016

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.06.2016 г.

15.06.2016

Прием на документи за заемане на длъжност „технически секретар” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

13.06.2016

Обявление ИЖС-2761 / 08.06.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 110 по протокол № 12 от заседание…

13.06.2016

Обявление ИЖС-2748 / 08.06.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал.8 във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно Заповед № 880…

13.06.2016

Обявление ИЖС-2747 / 08.06.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява:Изготвен е проект за Подробен устройствен план -…

13.06.2016

Обявление ИЖС-2718 / 06.06.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 962 от 30.05.2016г. на Кмета на Община…

10.06.2016

Апел във връзка с наближаващата Петдесетнишка задушница

Уважаеми съграждани,Във връзка с наближаващата Петдесетнишка (Черешова) задушница на 18.06.16 г. (събота) и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам…

10.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №1008 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост…

08.06.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №1006 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост…

02.06.2016

Кампания за събиране на масово разпространени отпадъци

Общинска администрация Лясковец съвместно с фирма „Мавел прим“ ЕООД и фирма „Мега - МД“ ЕООД, организира кампания за събиране на следните масово разпространени…

02.06.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Ойрошпед" АД, гр. София за обединяване на два УПИ в кв. 135 по плана на гр. Лясковец в един и определяне зоната на…

01.06.2016

Проект за изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища на територията на община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

01.06.2016

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото…

31.05.2016

Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България за един ден"

Както през предходните години, така и през 2016 г. Община Лясковец, се присъединява към националната кампания "Да изчистим България за един ден", като от 01.06.2016 г…

30.05.2016

Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец

Длъжността се заема въз основа на постоянен трудов договор, при пълно работно време с изпитателен срок от 6 (шест) месеца в полза на Работодателя. I. Кратко описание…

20.05.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Ойрошпед" АД, гр. София за обединяване на два УПИ (VIобщ и VIIобщ в кв. 5 по плана на гр. Лясковец), предназначени за ниско…

19.05.2016

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 917 / 18.05.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в кв. 18а по ПУП - План за регулация на с…

18.05.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 912 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения…

18.05.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 911 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ сграда и навес към нея…

11.05.2016

Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

Решение №282 / 18.04.2016 г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали - пясъци и…

28.04.2016

Информация относно Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник за баба и дядо"

Във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучерите от Национална кампания "Великден за всеки", НСОРБ информира, че е предвидено ваучерите да се…

28.04.2016

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

На основание Заповед № ОХ-297 / 06.04.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на военна служба на лица завършили…

27.04.2016

Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони…

27.04.2016

Съобщение във връзка със случаите на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни

Информация за болестта и предпазните мерки срещу нея и разпространението й, във връзка с констатираните случаи на заболяването заразен нодуларен дерматит по…

25.04.2016

Прием на документи за заемане на длъжност „личен асистент” само за с. Драгижево

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

21.04.2016

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на…

20.04.2016

Обявление ИЖС-1977 / 19.04.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 727 от 12.04.2016г. на Кмета на…

08.04.2016

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за разрешително за заустване на…

05.04.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти частна общинска собственост

Заповед № 675 / 01.04.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот…

01.04.2016

Съобщение относно срещи на кмета на общината и представители на РУ "Полиция" с жителите на населените места от общината

Кмета на Община Лясковец уведомява жителите на общината, че ежегодните срещи на кмета на общината и представители на Районно управление „Полиция” гр. Горна…

28.03.2016

Прием на документи за заемане на длъжност „психолог” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

23.03.2016

Обявление ИЖС-1328 / 17.03.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 573 от 15.03.2016г. на Кмета на…

18.03.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 591 / 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот…

15.03.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 571 / 15.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 134 по ПУП - План…

10.03.2016

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №428 / 26.02.2016 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 г., между училищата и детските…

09.03.2016

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец…

07.03.2016

Обявление № М-154 #1 / 01.03.2016 г. до Георги Цветанов Евстатиев и Стефка Петрова Евстатиева

ДоГеорги Цветанов ЕвстатиевСтефка Петрова Евстатиеваул. „Стефан Караджа” № 1с. Мерданя, общ. Лясковец Във връзка с: Искане вх. № М –154 / 22.02.2016г. от Емил…

02.03.2016

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.03.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и…

01.03.2016

Прием на документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

01.03.2016

Прием на документи на кандидати за потребители на почасова услуга „Личен асистент“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

29.02.2016

Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.

Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.

24.02.2016

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Аркус-строй" ЕАД за "Преустройство и промяна на предназначението на метален навес за селскостопански инвентар в цех…

19.02.2016

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м

Заповед № 402 / 19.02.2016 г. за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м.

08.02.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Склад за продукти за растителна защита, торове и семена".

08.02.2016

Покана за обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2015 г.

На основание чл.25, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каним всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на…

05.02.2016

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 334 / 05.02.2016 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване. 2. Други тръжни условия.3. Изисквания, на които трябва да…

03.02.2016

Обявление ИЖС-525 / 02.02.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 311 от 01.02.2016г. на Кмета на…

29.01.2016

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от четиринадесет дни, считано от 29.01.2016 г., Общински съвет - Лясковец чрез настоящото…

28.01.2016

Пожарната предупреждава за опасните ледени висулки

Уважаеми съграждани,Снегът и ниските температури станаха причина на много места по покривите на сградите да се образуват опасни ледени висулки. Обикновено те са…

27.01.2016

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

На основание Заповед № ОХ-2 / 25.01.2016 г. на Министъра на отбраната на Република България се обявяват вакантни длъжности от сухопътните войски за приемане на военна…

26.01.2016

Обявление ИЖС-357 / 25.01.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 129 от 14.01.2016г. на Кмета на…

26.01.2016

Обявление ИЖС-356 / 25.01.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на…

22.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

Заповед №158 / 21.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от обект публична общинска собственост…

22.01.2016

Обява за наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” ОП РЧР

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или…

20.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №155 / 20.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост…

18.01.2016

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №140 / 18.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

15.01.2016

Апел във връзка с неблагоприятната метеорологична прогноза за следващата седмица

Скъпи съграждани,С оглед неблагоприятната метеорологична прогноза за следващата седмица за влошаването на времето с обилните снеговалежи и снегонатрупване и…

04.01.2016

Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

Заповед №2050 / 11.12.2015 г. във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец.

04.01.2016

Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви в землището на с. Добри дял за стопанската 2015-2016 г.