This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Превантивни мерки срещу пожарите

 

27.06.2016:
Превантивни мерки срещу пожарите

На територията на общините Г. Оряховица и Лясковец е в ход организацията по опазване на селскостопанската продукция, контрола по спазване на правилата за пожарната безопасност и предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в реколтата. Предстои началото на жътвената кампания. Напрегнат период не само за зърнопроизводителите, но и за органите на реда, държавните лесничейства и местните власти. РСПБЗН гр. Г. Оряховица е отговорна за спазване на противопожарните норми в периода на летните горещини. Анализът на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през изминалите жътвени кампании показва, че най-чести нарушения констатирани от органите, осъществяващи „Държавен противопожарен контрол“ са: използването на непроверена и недопусната до участие в жътвена кампания земеделска техника; липса на необходимите противопожарни уреди в земеделската техника; жътва при неразорани противопожарни ивици; използване на неизправна земеделска техника, както и не на последно място, нарушаване на забраната за палене на стърнища.С настъпване на етап „восъчна зрялост“ в житните култури, повишаване на високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличава опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради. Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014г.). Пожарникарите от РСПБЗН гр. Г. Оряховица призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания: 

- Не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж! 

- Не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, и в района на площадките и складовете за зърно и фураж! 

- Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата! 

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки! 

- Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност! 

- Не допускайте палене на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж и до вече ожънати масиви, и по-малко от 50 метра до тях ! 

- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата! 

- Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти! 

- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж! 

- При пожар веднага съобщете на Единния европейски номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни и по мобилните телефони. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара - хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, и им окажете нужното съдействие!

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |