This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-525 / 02.02.2016 г.

 

03.02.2016:
Обявление ИЖС-525 / 02.02.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 311 от 01.02.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване ( ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ) на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-1177 в кв. 69 и граничещите с него УПИ І-за жилищен блок и магазин, УПИ Х-1180 и УПИ ІХ-1177, всички в кв. 69, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията, и условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят регулационните му граници, като се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 1178, за който е отреден, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване – „свързано” на вътрешна регулационна граница с УПИ ІХ-1177 и УПИ І-за жилищен блок и магазин, съгласно Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |