This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Прием на документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“

 

01.03.2016:
Прием на документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“. 

 

Документите на кандидатите за заемане на длъжността: „Личен асистент“, ще се приемат в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, с адрес: ул. „Младост” № 2, ет. 1 (западно крило), от 01.03.2016 г. до 11.03.2016 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 11.03.2016 г. 

 

Изисквания към кандидатите: 

 

Общи изисквания: 

1. да са пълнолетни граждани; 

2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 

3. да са в добро физическо и психическо състояние; 

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

5. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

6. кандидатите следва да притежават минимум основно образование. 

 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: 

- на същата или сходна длъжност; 

- в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

- лица преминали курс на обучение за лични асистенти и/или социални асистенти, и/или домашни помощници. 

 

Необходими документи: 

1. Заявление до Кмета на Община Лясковец (по образец); 

2. Автобиография; 

3. документ за самоличност (за справка); 

4. диплом за завършено образование (копие); 

5. трудова и/или осигурителна книжка (копие); 

6. документи доказващи квалификация и умения, в т.ч. за преминати обучения за „личен асистент“, „социален асистент“, „домашен помощник“; 

7. служебна бележка от работодателя за продължителността и разпределението на работното време (ако кандидатът е лице наето по трудово правоотношение); 

8. служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи); 

9. разпореждане от НОИ за отпускане на пенсията(само за кандидат/и, които са придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидат/и, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост и са в надтрудоспособна възраст). 

 

За заемане на длъжността могат да кандидатстват лица в трудоспособна и надтрудоспособна възраст, в т.ч.  

- безработни лица;  

- трудово заети лица, наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен труд;  

- неактивни лица, в т.ч. неработещи, студенти, лица придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които и са в трудоспособна възраст и кандидат/и, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост и са в надтрудоспособна възраст.  

 

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване/интервю с одобрените кандидати.

Изтегли:
   Заявление за кандидатстване за личен асистент

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |