This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-2718 / 06.06.2016 г.

 

13.06.2016:
Обявление ИЖС-2718 / 06.06.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със Заповед № 962 от 30.05.2016г. на Кмета на Община Лясковец е наредено служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-100,101 и част от улица с осови точки 41-42, в квартал 9, съгласно който уличната регулационна граница се поставя в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти с № 100 и № 101 по действащия кадастрален план, за които е отреждането, при запазване характер на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) - жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2 , необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Заповед № 962 от 30.05.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |