This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец

 

30.05.2016:
Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец

Длъжността се заема въз основа на постоянен трудов договор, при пълно работно време с изпитателен срок от 6 (шест) месеца в полза на Работодателя.  

 

I. Кратко описание на длъжността: 

1. Подготвя научно-популярни материали; 

2. Предава музейни експонати за реставрация, консервация и заснемане; 

3. Съставя описи на музейни ценности по главна инвентарна книга, извършва първична обработка на материали на научния архив, като ги разпределя по теми и прави описи; 

4. Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им; 

5. Изнася беседи в музейни експозиции. 

 

II. Изисквания за заемане на длъжността „Уредник, музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец, код по НКПД 26216004: 

1. Образование - висше; 

1.1. Образователно - квалификационна степен – „Магистър”/„Бакалвър”; 

1.2. Специалност - „История”, „Етнология“, „Мениджмънт на туризма” или „Икономика и маркетинг на туризма”; 

2. Компютърна грамотност; 

3. Притежават организационни умения, отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност, аналитичност. 

 

Предимство имат лицата, които: 

1. Имат професионален опит в областта на музейното дело и опазване паметниците на културата;  

2. Владеят чужд език; 

3. Познават нормативната уредба в областта на музейното дело и културата. 

 

III. Документи за кандидатстване и срок за подаването им: 

Кандидатите следва да представят в 14-дневен срок от публикуване на обявата в Информационния център на Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, следните документи: 

1. Писмено заявление (свободен текст), в което описват и всички приложени документи; 

2. Мотивационно писмо; 

3. Професионална автобиография (CV); 

4. Копия от документи, удостоверяващи притежаваните образование, образователно - квалификационна степен и компютърна грамотност, изискващи се за заемане на длъжността. При условие, че кандидатите имат професионален опит в областта на музейното дело и опазване паметниците на културата, както и ако владеят чужд език се прилагат и документи, удостоверяващи притежаващия професионален опит и владеенето на чужд език. 

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на интервю-събеседване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |