Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2017 година

22.12.2017

Обява за инвестиционно намерение

Обява за инвестиционно намерение от "СПОНЕЦ" ООД, гр. Горна Оряховица за външно ел. захранване и захранващ водопровод, което ще се реализира в имоти 235042 и 235011 по…

22.12.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №2425 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №1353, за който е отреден…

22.12.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №2424 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…

22.12.2017

Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

Становище по екологична оценка № ВТ-03 / 11.12.2017 г. на предварителен проект за Общ устройствен план на община Лясковец.

20.12.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед №ОХ-1232 / 30.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 246 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили…

20.12.2017

Обява за провеждане на курс по „Начална военна подготовка”

Уведомяваме Ви, че през 2018 година военно формирование 22160 - Плевен ще проведе курс по „Начална военна подготовка” за български граждани без военна подготовка по…

13.12.2017

Разрешително за ползване на воден обект

Разрешително за ползване на воден обект - язовир "Честово", на ЕТ "Белинда - Белян Илиев".

05.12.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 05.12.2017 г.

01.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Косер" АД за складова база за резервни части за автомобили, с прилежащи към нея сервиз, офиси, битовки и магазин.

22.11.2017

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища

Със Заповед №ОХ-1112 / 26.10.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 2 вакантни длъжности за сержанти във военно формирование 28000 - Граф…

21.11.2017

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, гр. Лясковец

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпило Заявление с вх. № М-3065 / 15.11.2017 г. за…

21.11.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

Заповед №2059 / 20.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост…

21.11.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.11.2017 г.

20.11.2017

Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

Заповеди №№ 2042, 2044, 2045 и 2046 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на с. Драгижево, с. Козаревец, с…

20.11.2017

Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

Заповеди №№ 2040, 2041 и 2043 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на гр. Лясковец и с. Джулюница…

17.11.2017

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината…

17.11.2017

Покана за информационни събития на „МИГ Лясковец - Стражица”

„Местна инициативна група Лясковец - Стражица” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни събития на МИГ, организирани във връзка с…

14.11.2017

Обявление ИЖС-4926 / 13.11.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1285 от 13.11.2017г. на Кмета на…

14.11.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.11.2017 г.

13.11.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №2001 / 13.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на имот частна общинска собственост…

13.11.2017

График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”

График №2 за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”, процедура за заетост през 2018…

08.11.2017

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г.

Заповед № РД-14-334 / 03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за…

07.11.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.11.2017 г.

07.11.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "БТК" ЕАД за изграждане на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД №VT5185 в землището на гр…

06.11.2017

Обявление ИЖС-4790 / 03.11.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 329 по протокол № 38 от заседание…

02.11.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Агропроект" ЕООД за обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за…

02.11.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ЕООД за изграждане на закрит склад за съхранение на зърно. 

01.11.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.10.2017 г.

27.10.2017

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново

Заповед №РД-14-317 / 24.10.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за изменение на заповед №РД-14-183 / 02.10.2017 г.

27.10.2017

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление…

26.10.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "Агропроект" ЕООД за обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за…

25.10.2017

Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със Заповед № ОХ-1059 / 10.10.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 4 вакантни длъжности за войници в НВУ „В. Левски” за приемане на военна…

23.10.2017

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община…

20.10.2017

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1776 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №1232, за който е…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1775 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII - 1231, находящ се в кв…

20.10.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1774 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №2393, за който е…

20.10.2017

Правила за поведение и действие при пожари, бедствия и аварии

Приложеният файл съдържа брошура относно правилата за поведение и действие при пожари, бедствия и аварии.

20.10.2017

Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 25.10.2017 г. от 09:30 часа в сградата на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

17.10.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.10.2017 г.

12.10.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.10.2017 г.

10.10.2017

Обявление ИЖС-4197 / 09.10.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 321 по протокол № 37 от заседание…

09.10.2017

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

Заповеди №№ РД-14-183, РД-14-182, РД-14-179, РД-14-178, РД-14-194, РД-14-181, РД-14-180 / 02.10.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по…

09.10.2017

Обявление ИЖС-4194 / 09.10.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 1724 от 09.10.2017г. на Кмета на Община…

04.10.2017

Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със Заповед №ОХ-978 / 12.09.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 188 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни…

02.10.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Краси Агротрал 77" ООД за проект по чл.150 от ЗУТ ЧИПУП с обхват ПИ 1075 от УПИ I - за читалище в ке. №88 по плана на с…

29.09.2017

Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

Заповед №1668 / 29.09.2017 г. за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир…

27.09.2017

Обявление ИЖС-3975 / 25.09.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:Със ЗАПОВЕД № 1629 от 25.09.2017г. на Кмета на…

26.09.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 26.09.2017 г.

26.09.2017

Служба „Пожарна безопасност” забранява изгарянето на стърнища и суха трева

През последните дни зачестиха пожарите, възникнали в ожънати царевични блокове. Това доведе до усложняване на пожарната обстановка в района, тъй като много от…

25.09.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "АРМАКО" АД за изграждане на ТП 3x1250kVA, 20/0.4 kV и кабелна линия 20kV за захранване на "Предприятие за производство на…

21.09.2017

Съобщение на „ВиК Йовковци"

"Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД - гр. Велико Търново уведомява гражданите на Лясковец и Мерданя, че на 27 септември 2017 година ще се извърши промивка…

21.09.2017

Обявление ИЖС-3921 / 20.09.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1584 от 20.09.2017 г. на Кмета на…

21.09.2017

Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Велико Търново ще проведе изнесена приемна с гражданите на Община Лясковец на 26…

20.09.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.09.2017 г.

20.09.2017

Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу…

19.09.2017

Карта за ползване на имоти по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

Приложеният файл съдържа карта за ползването на имоти по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г, за землището на с. Драгижево, общ…

19.09.2017

РЕГИСТЪР по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Приложеният файл съдържа регистър за ползването на имоти по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г, за землището на с. Драгижево, общ…

14.09.2017

Обява за избор на външни експерти-оценители по проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на "МИГ - Лясковец - Стражица"

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на МИГ - Лясковец - Стражица, във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за…

13.09.2017

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица срещу…

11.09.2017

Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на община Лясковец, които са подали…

04.09.2017

Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България заедно"

Както през предходните години, така и през 2017 г. Община Лясковец, се присъединява към националната кампания "Да изчистим България заедно", като от 11.09.2017 г. до…

30.08.2017

Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със Заповед №ОХ-772/14.08.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за…

28.08.2017

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище, по Договор за предоставяне на…

23.08.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед № ОХ-731 / 31.07.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната…

22.08.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.08.2017 г.

22.08.2017

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 04.08.2017 г. Решение № 229/12.07.2017 по административно дело №…

17.08.2017

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в общинска…

15.08.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.08.2017 г.

11.08.2017

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище, по Договор за предоставяне на…

11.08.2017

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по договор за предоставяне на…

11.08.2017

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по договор за предоставяне на…

11.08.2017

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. Лясковец, които са подали…

08.08.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.08.2017 г.

08.08.2017

Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

Общинска служба по земеделие - гр. Лясковец уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. Лясковец, които са подали…

04.08.2017

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г.

Заповед № РД-14-154 / 02.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за…

03.08.2017

Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Приложеният файл съдържа регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската година от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г., по землища на населените места от…

25.07.2017

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.07.2017 г. Решение № 208/21.06.2017 по административно дело №…

25.07.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.07.2017 г.

25.07.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1214 / 17.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот № 236018 по КВС на…

21.07.2017

Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец и Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Лясковец

Община Лясковец уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен…

18.07.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.07.2017 г.

18.07.2017

Обявление ИЖС-2999 / 18.07.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със Заповед № 1169 от 18. 07.2017г. на Кмета на…

14.07.2017

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в общинска…

12.07.2017

Обява за конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

Със заповед №ОХ-641 / 05.07.2017. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна…

11.07.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.07.2017 г.

05.07.2017

Заповед за временна организация на движението при провеждане на четвърти кръг от националния шампионат по планинско изкачване за 2017 г.

Заповед №1037 / 28.06.2017 г. за временна организация на движението при провеждане на четвърти кръг от националния шампионат по планинско изкачване за 2017 г.

05.07.2017

Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

1. Със заповед № ОХ-519 / 01.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 вакантни длъжности във в.ф. 22980-София за приемане на военна служба на…

04.07.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.07.2017 г.

28.06.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.06.2017 г.

20.06.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.06.2017 г.

20.06.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №963 / 20.06.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ XXV - за…

19.06.2017

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Петропавловски събор на народното творчество"

Заповед №910 / 09.06.2017 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Петропавловски събор на народното творчество" в периода 24-25.06.2017…

19.06.2017

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Помощник - кухня" в кухнята към Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение: "Помощник - кухня" в кухнята към Общински комплекс за социални услуги -…

19.06.2017

Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец"

Община Лясковец обявява свободно работно място за служител по трудово правоотношение: "Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец"…

15.06.2017

Агенция по заетостта сартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз…

13.06.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.06.2017 г.

09.06.2017

Обявление ИЖС-2430 / 08.06.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:Със ЗАПОВЕД № 905 от 08.06.2017г. на Кмета на…

08.06.2017

Обявление ИЖС-2401 / 07.06.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:Със ЗАПОВЕД № 896 от 06.06.2017г. на Кмета на…

08.06.2017

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от Донка Мачева - зам.окръжен прокурор в Окръжна…

07.06.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.06.2017 г.

31.05.2017

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец (ОУПО Лясковец) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и…

31.05.2017

Съобщение за временна организация на движението по общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица

Община Лясковец, Ви уведомява за следното:Въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи - смяна на съществуваща…

31.05.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 30.05.2017 г.

29.05.2017

Обявление ИЖС-2168 / 26.05.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 845 / 26.05.2017г. на Кмета на Общината…

29.05.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

Заповед №852 / 26.05.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обект дрогерия в с. Мерданя.

25.05.2017

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

Заповед №835 / 25.05.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на гр. Лясковец, попадащи в масивите за ползване на…

25.05.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед № ОХ-320 / 21.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 43 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили…

23.05.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.05.2017 г.

19.05.2017

Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 26.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Община Лясковец ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

15.05.2017

Обявление ИЖС-1983 / 12.05.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 755 / 12.05.2017г. на Кмета на Общината…

12.05.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Додуров" - Цани Додуров за "Реконструкция и модернизация на басейново стопанство за развъждане и…

12.05.2017

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от Донка Мачева - зам.окръжен прокурор в Окръжна…

10.05.2017

Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица организира трудова борса

Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица организира трудова борса на 18 май 2017 година (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Младежки дом - Горна Оряховица. Ще бъдат…

04.05.2017

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 20.04.2017 г. от 14:00 часа.

03.05.2017

Покана за Национален бизнес форум

Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че на 04.05.2017 г. в град Велико Търново ще се проведе Национален бизнес форум 2017 „Силни региони за силна икономика“…

02.05.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.05.2017 г.

28.04.2017

Обявление ИЖС-1708 / 27.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава, че със Заповед № 682 / 27.04.2017г. на Кмета на…

26.04.2017

Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите във връзка с провеждането на…

26.04.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 25.04.2017 г.

21.04.2017

Обявление ИЖС-1632 / 20.04.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 621 от 19.04.2017г. на Кмета на Община…

21.04.2017

Обявление ИЖС-1631 / 20.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 620 от 19.04.2017г. на Кмета на…

21.04.2017

Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава, че със Заповед № 585 от 11.04.2017г. на Кмета на…

20.04.2017

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на…

19.04.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.04.2017 г.

18.04.2017

Списък на заличените лица от избирателния списък в частичния избор за Кмет на Кметство Козаревец

Списък на заличените лица от избирателния списък в частичния избор за Кмет на Кметство Козаревец, на 30 април 2017 г.

12.04.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "ВИЗИЯ 2017" ООД за "Частично изменение на плана за регулация и план за застрояване, с които се обединяват УПИ XVII и…

12.04.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Николай Вачев за строеж на Постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот 108033 в землището…

11.04.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.04.2017 г.

10.04.2017

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на лозя за стопанската 2016-2017 г.

Заповед № РД-14-87 / 05.04.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на лозя в землището на гр. Лясковец за…

10.04.2017

Съобщение до собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

Съобщение до собствениците на пчелини на територията на община Лясковец във връзка с провеждането на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни…

10.04.2017

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №576 / 10.04.2017 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост представляващи УПИ XXV-2528 и XXIV-2528, кв. 106…

10.04.2017

Обявление ИЖС-1489 / 06.04.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава:Със Заповед № 570 от 05.04.2017г. на Кмета на Община…

10.04.2017

Обявление ИЖС-1488 / 06.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 569 от 05.04.2017г. на Кмета на…

10.04.2017

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 19.01.2017 г. от 14:00 часа.

07.04.2017

Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в детските градини на територията на Община Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест на прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица срещу…

06.04.2017

Заповед във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

Заповед №561 / 04.04.2017 г., във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

06.04.2017

Избирателен списък за гласуване в частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

Избирателен списък за гласуване в частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец, на 30 април 2017 г.

05.04.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

Със заповед № ОХ-130 /07.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 32 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили…

04.04.2017

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №558 / 04.04.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

04.04.2017

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

Заповед №559 / 04.04.2017 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

04.04.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.04.2017 г.

03.04.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от Боян Люцов за строителство на "Дърводелска работилница" в УПИ I858, 857, 819, 45 в кв. 18А по ПУП-ПР на с. Козаревец.

30.03.2017

Покана за участие в избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец.Правото на участие е основа за активно…

30.03.2017

Заповед за образуване на избирателна секция във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

Заповед №475 / 15.03.2017 г. за образуване на избирателна секция във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец на 30 април 2017 г.

29.03.2017

Обявление ИЖС-118#1 / 22.03.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Изготвената план-схема за изграждане на елемент…

28.03.2017

Обявление ИЖС-1241 / 24.03.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 503 от 23.03.2017г. на Кмета на…

28.03.2017

Прием на документи за изпълнител ЛА

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

28.03.2017

Прием на документи за изпълнител ДС

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

28.03.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 28.03.2017 г.

22.03.2017

Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите във връзка с изборите за Народно…

21.03.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.03.2017 г.

17.03.2017

Прием на документи за СА и ДС

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

16.03.2017

Информация от ОД на МВР В.Търново във връзка с провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОД на МВР - В. Търново, във връзка с провеждане на избори за народни представители на 26…

16.03.2017

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Заповед №474 / 15.03.2017 г., във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

16.03.2017

Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

Кметът на Община Лясковец кани на консултации, на 28.03.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация, първи етаж, заседателна зала на Община Лясковец…

16.03.2017

Покана за обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Приложеният файл съдържа покана за обучение на членовете на секционните избирателни комисии, във връзка с провеждането на избори за народни представители…

15.03.2017

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., по секции в община Лясковец.

14.03.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.03.2017 г.

09.03.2017

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

07.03.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.03.2017 г. и обяви за обучения за придобиване на професионална…

07.03.2017

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

Заповед № РД-14-62 / 01.03.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за изменение на Заповед № РД-14-225 / 30.09.2016 г. за одобряване…

02.03.2017

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложеният файл съдържа Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, което се подава в общинска администрация Лясковец и кметствата на…

28.02.2017

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

Заповед №397 / 27.02.2017 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г., между училищата и детските…

28.02.2017

Списък на имоти от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г.

Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи мери, пасища и ливади за индивидуално ползване, за стопанската 2017-2018 г.…

24.02.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Геран 99" ЕООД гр.В.Търново за промяна в технологичната схема на фуражен цех към инсталация за интензивно…

22.02.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Аркус-строй" ЕАД за "Изграждане на МТП 20/0.4 kV, 250 kVA и кабел 20 kV на производствена сграда в кв. 15, УПИ I-804 -…

22.02.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "Дунав лизинг" АД за "Изграждане на БКТП 2 х 630 kVA 20/0.4 kV икабелна линия 20 kV за захранване на Производствен цех за…

21.02.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.02.2017 г.

21.02.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №374 / 20.02.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №000419 по КВС на…

17.02.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от "АРМАКО" АД за "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с администратирвна…

17.02.2017

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №366 / 17.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

17.02.2017

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за народни представители

Заповед №367 / 17.02.2017 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

15.02.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.02.2017 г.

15.02.2017

Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

Със заповеди № ОХ-109 / 03.02.2017 г. и ОХ-115 / 06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени матроски /войнишки/ длъжности за приемане на военна…

08.02.2017

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г., по секции в община Лясковец.

07.02.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.02.2017 г.

07.02.2017

Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание

Кметът на Община Лясковец кани на консултации, на 15.02.2017 г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация, първи етаж, заседателна зала на Община Лясковец…

07.02.2017

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

Заповед №325 / 07.02.2017 г. за изменение на Заповед №305 / 31.01.2017 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017…

02.02.2017

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание

Заповед №304 / 31.01.2017 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

31.01.2017

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

Заповед №305 / 31.01.2017 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

31.01.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 31.01.2017 г.

30.01.2017

Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на…

25.01.2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

Със заповед № ОХ-29 / 11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили…

24.01.2017

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от БТК ЕАД /"Виваком"/ за оптично кабелно захранване на базова станция БС VT 5329, ул. "Трети март" 1, гр, Лясковец.

24.01.2017

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №167 / 24.01.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост…

24.01.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.01.2017 г.

23.01.2017

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.01.2017 г. Решение № 108/06.04.2016 по административно дело №…

19.01.2017

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

Заповед №150 / 19.01.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "послки път" в землището на гр. Лясковец.

17.01.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 17.01.2017 г.

12.01.2017

Обявление ИЖС-147 / 10.01.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 104 от 09.01.2017г. на Кмета на…

12.01.2017

Обявление ИЖС-146 / 10.01.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 105 от 09.01.2017г. на Кмета на…

11.01.2017

Информация от Агенция по заетостта за набиране на кандидати за бране на ягоди в Испания

Продължава набирането на кандидати за бране на ягоди в Испания. 600 българи могат да се възползват от предложението на испански кооператив на производители на…

10.01.2017

Обявление ИЖС-122 / 09.01.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че е изработен проект за Подробен устройствен…

10.01.2017

Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България

Приложеният файл съдържа съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България.

09.01.2017

Обявление ИЖС-118 / 09.01.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Изготвена е план-схема за изграждане на елемент…

09.01.2017

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

На основание с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината…

09.01.2017

Със заповед на Кмета на Община Лясковец 9 и 10 януари са обявени за не учебни дни в училищата

Със ЗАПОВЕД № 90 / 09.01.2017 г. гр. Лясковец, Кметът д-р Ивелина Гецова обяви 09.01.2017 г. (понеделник) и 10.01.2017 г. (вторник) за не учебни дни за всички училища на територията на…

06.01.2017

Обява за инвестиционно предложение

Обява за инвестиционно предложение от "АРМАКО" АД за "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и…

04.01.2017

Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

Заповед №64 / 04.01.2017 г. във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец.

04.01.2017

Съобщение във връзка с предложения по бюджета за 2017 година

Община Лясковец съобщава, че предложения от гражданите по бюджета на Община Лясковец за 2017 година, се приемат устно на телефон 0619 2 20 55, или писмено в кутията за…

03.01.2017

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.01.2017 г.