This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за избор на външни експерти-оценители по проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на "МИГ - Лясковец - Стражица"

 

14.09.2017:
Обява за избор на външни експерти-оценители по проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на "МИГ - Лясковец - Стражица"

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на МИГ - Лясковец - Стражица, във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-195 / 29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и в изпълнение на решение на Колективния Управителен орган № 6 / 25.08.2017 г., ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ 

за избор на външни експерти-оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИГ - Лясковец - Стражица 

 

1. Дейност на външните експерти-оценители: 

Външните експерти–оценители участват в състава на комисиите за избор на проекти (КИП) като извършват оценка на проектни предложения/заявления по мерките от СВОМР на МИГ – Лясковец - Стражица. Членовете на КИП участват в дейността по оценка и класиране на проектните предложения в процедурите за прием на проекти на МИГ, в т.ч.: проверка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР.Конкретната работа и позиция по определена процедура за оценка се възлага на външния оценител със заповедта за назначаване на КИП. 

Външните експерти-оценители могат да участват в КИП като членове или резервни членове.  

2. Мерки от СВОМР за които се набират външни експерти-оценители: 

 

I.Мерки от Стратегията по ПРСР: 

Код и наименование на мярката от Стратегията: 

М4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства. 

М4.2 - Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. 

М6.4.1 - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 

М7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

М7.5 - Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. 

М01 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура (Мярката е извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) №1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР). 

II. Мерки от Стратегията по ОПРЧР: 

Код и наименование на мярката от Стратегията 

М02 - Активно включване - младежи 

М03 - Добри и безопасни условия на труд 

М04 - Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

М05 - Активно включване – уязвими групи 

III. Мерки от Стратегията по ОПИК: 

Код и наименование на мярката от Стратегията 

М06 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия. 

М07 - Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ. 

М08 - Подобряване на производствения капацитет в МСП от територията на МИГ. 

 

3. Общи изисквания за допустимост на кандидатите: 

1) да са физически лица; 

2) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани; 

3) да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност; 

4) да не са поставени под запрещение; 

5) да не са в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на финансова помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012; 

6) да нямат частен интерес от отпускането на финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

7) да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор по процедурата; 

8) да не са в йерархическа зависимост помежду си; 

9) да не са членове на Управителния съвет на МИГ - Лясковец - Стражица и да не са свързани лица с членове на Управителния съвет на МИГ - Лясковец - Стражица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон; 

10) да не участват пряко или косвено в процеса на подготовката и изпълнението на проект в рамките на стратегията за ВОМР на МИГ - Лясковец - Стражица и конкретната процедура. 

Външен експерт-оценител, член на КИП, не може да участва в оценка на заявления, ако е участвал в комисията за оценка на стратегията. 

4. Изисквания относно професионална компетентност: 

1. Висше образование с минимална образователно – квалификационна степен „бакалавър”. 

2. Най-малко 3 години опит в професионална област, включена в Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП или в оценяването на проекти по програми, или оферти по процедури за обществени поръчки. 

5. Допълнителни изисквания 

Предвид извършването на оценката на проектни предложения посредством Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, кандидатите за външни оценители следва да притежават компютърна грамотност, позволяваща участие в оценката на проектни предложения в изцяло електронна среда. 

6. Необходими документи: 

1) Заявление по образец /в оригинал/; 

2) Декларация за доказване на обстоятелства по образец /в оригинал/; 

3) Автобиографияпо образец/в оригинал/; 

4) Копие на диплома за завършено образование, заверено на всяка страница с думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата; 

5) Документи, доказващи опита на кандидата в посочените в заявлението области на компетентност – в оригинал или копия, заверени на всяка страница с думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата. Такива могат да бъдат: трудови/служебни книжки, длъжностни характеристики, договори или заповеди за участие в оценителни комисии за оценка на проектни предложения или в оценителни комисии по процедури за възлагане на обществени поръчки и/или други документи. 

ВАЖНО! 

- Документи с декларативен характер няма да бъдат зачитани за доказване опита на кандидата 

- Документите следва да позволяват идентификация на организацията / институцията, която ги е издала (бланка, подпис, печат). 

7. Ред за провеждане на конкурса:  

Конкурсът се провежда в съответствие с Раздел III „Ред за провеждане на конкурса”, на вътрешните правила за избор на оценител на „МИГ - Лясковец – Стражица”. Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на сдружението в раздел „Вътрешни правила”. 

7.1. Подаване на документи. 

Заявлението за кандидатстване, заедно с придружителните документи, се подава в затворен плик на адреса на СНЦ „МИГ – Лясковец – Стражица”, гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1 - лично, по пощата или чрез куриер, в рамките на обявения краен срок. На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: „За участие в процедура за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ – Лясковец – Стражица”. 

7.2. Проверка на документите. 

Проверява се наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящата обява.  

7.3. Подбор на външни експерти. 

Комисията за провеждане на конкурса и за избор на експерти-оценители взема решение за одобрение или отпадане на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания. 

Предложеният от комисията списък с одобрените в резултат на конкурса лица, се утвърждава от председателя на УС и се публикува на интернет сайта на МИГ. 

ВАЖНО! 

- Включването на лице в списъка с външни оценители не гарантира участието му в оценителни комисии.  

- Изборът на външни оценители за конкретна процедура за прием на проекти по мерките от СВОМР се извършва от МИГ Община Марица съобразно предмета на мярката и процедурата и притежавания от оценителите опит и квалификация. 

7.4. Сключване на договор. 

С одобрените оценители от списъка, които предстои да бъдат включени в КИП по конкретна процедура за оценка на проекти по мярка по СВОМР, се сключва рамков договор. Договорът регламентира участието на външния оценител в процедури за оценка на проекти по мерките от СВОМР на „МИГ – Лясковец – Стражица”. 

7. 5. Възнаграждение 

Възнагражденията на външните оценители се изчисляват на базата оценен проект и не могат да надвишават 121.50 лв. за един оценен проект, КИП на човекоден – 92.40 лв., външни експерти за консултиране на проекти. Посочената цена за възнаграждение включва и разходите за осигуровки за сметка на възложителя (когато такива са дължими). 

Цената не може да надвишава одобрените разходи за дейността по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” от УО на ПРСР. 

Цената се одобрява ежегодно в бюджета МИГ - Лясковец - Стражица. В случай, че в следваща година е одобрена цена, различна от посочената в обявата, страните постигат допълнително споразумение относно възнаграждението или сключения договор (ако е подписан такъв) се прекратява. 

8. Въвеждащи обучения на външните експерти – оценители. 

Одобрените кандидати, с които са сключени договори, ще преминат обучение във връзка с предстоящите им задължения по оценка на проекти. 

9. Срок за подаване на Документите от 05.09.2017 г. до 30.09.2017 г. Документи получени след крайния срок за подаване не се разглеждат. 

10. Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт- оценител към СНЦ - Местна инициативна група – Лясковец - Стражица е публикуван на Интернет страницата на МИГ – Лясковец - Стражица: www.mig-zaedno.eu  

За допълнителна информация: 

Телефон: 0894621167 

e-mail: www.mig-zaedno.eu

Изтегли:
   Документи към обява

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |