This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-118#1 / 22.03.2017 г.

 

29.03.2017:
Обявление ИЖС-118#1 / 22.03.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Изготвената план-схема за изграждане на елемент на техническа инфраструктура в урегулирана територия – преносен (отвеждащ) провод и съоръженията към него, представляващ канализационен клон по улица „Добри Ганчев” от о.т. 215 до 278 на ул. „Трети март” в кв. 34 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец бе разгледана в заседание на Експертен съвет по устройство на територията при общината проведено на 09.03.2017 г. 

В законния срок е постъпило писмено искане с вх. № М-111 от 19.01.2017 год. от Цанко Атанасов Брусев за коригиране трасето на канализацията в участъка, преминаващ в собствения му имот, представляващ УПИ ІХ-1571 в кв. 34 по ПУП на гр. Лясковец, с цел не засягане на съществуващи второстепенни сгради.  

Експертен съвет по устройство на територията с Решение № 3 от Протокол № 1 от 09.03.2017 г. прие без забележки план-схема за изграждане на елемент на техническа инфраструктура в урегулирана територия – преносен (отвеждащ) провод и съоръженията към него, представляващ канализационен клон по улица „Добри Ганчев” от о.т. 215 до 278 на ул. „Трети март” в кв. 34 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец с корекция на трасето в УПИ ІХ-1571 в кв. 34 по ПУП на гр. Лясковец.  

На основание чл. 128, ал. 2 и 3 от ЗУТ обявлението да се постави на определените места в сградата на община Лясковец, да се публикува на интернет страницата на Общината и един местен вестник. 

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на трасето и имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за план-схема до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |