This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец и Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Лясковец

 

21.07.2017:
Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец и Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Лясковец

Община Лясковец уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Лясковец с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения (вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 2000) към разработките на плана и доклада. 

Общественото обсъждане на Предварителния проект за ОУП на Община Лясковец ще се проведе на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „ОУП на Община Лясковец“ е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми. 

Срещата ще се проведе на 23.08.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ № 1. 

Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Лясковец и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец, ет. 2; в РИОСВ-Велико Търново - гр. Велико Търново 5000, ул. “Никола Габровски” № 68, както и на интернет страницата на възложителя: www.lyaskovets.net.  

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец: всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на Община Лясковец, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ № 1, с писма на адрес: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ № 1; в РИОСВ-Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане. 

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, Телефон/Факс/Е-mail: тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net.

Изтегли:
   Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Лясковец и Доклад за Екологична оценка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |