This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1632 / 20.04.2017 г.

 

21.04.2017:
Обявление ИЖС-1632 / 20.04.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със Заповед № 621 от 19.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец е наредено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация ( ЧИ на ПУП - ПР ) на с. Джулюница в обхват на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-974 и ІІ-975 в квартал 84, с който УПИ І-974 се разделя на две, като се обособява нов урегулиран поземлен имот І-974 за обект на културно наследство, а останалата част се присъединява към УПИ ІІ-975 в кв.84 по ПУП на с. Джулюница. Премахват се уличните регулационни линии по улица с осови точки 188-176-190 и се поставят в съответствие с имотните граници на новосъздадения урегулиран поземлен имот І-974 за обект на културно наследство в кв.84, при запазване характера на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) – жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2 , необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Заповед № 621 от 19.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |