This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4197 / 09.10.2017 г.

 

10.10.2017:
Обявление ИЖС-4197 / 09.10.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 321 по протокол № 37 от заседание на Общински съвет -Лясковец, проведено на 28.09.2017г. е: 

1. Дадено разрешение да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”, с площ 13590м2, отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „смесена производствено-обслужваща” и показатели за зона от вида „предимно производствена” - максимална височина до 12м, плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

2. Одобрено техническо задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 321 по протокол № 37 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 28.09.2017г., не подлежи на оспорване.  

 

инж. Росица Господинова /п/ 

Заместник кмет на Община Лясковец 

(Съгласно Заповед № 1320 / 04.08.2017 г. на Кмета на Община Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |