This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-2168 / 26.05.2017 г.

 

29.05.2017:
Обявление ИЖС-2168 / 26.05.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 845 / 26.05.2017г. на Кмета на Общината се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на КВС в землище с.Добри дял - Стопански двор в обхват на поземлен имот 235004, съгласно който да се създаде планова основа за изграждане на нови постройки, в земеделска земя, без промяна предназначението на земята, с функция „За производство на дървени строителни елементи, атракцион, склад и гараж” и определен нов начин на застрояване „свободно и свързано на вътрешна регулационна граница със съседен ПИ”, при пределно допустими показатели за устройствена зона от вида П(п) с плътност на застрояване Пз застр. до 80% , интензивност на застрояване Кинт. до 2,5, плътност на озеленяване min 20%, при условие 30 % от зелените площи да са с дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 845 / 26.05.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |