This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

 

31.05.2017:
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

За Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец (ОУПО Лясковец) с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., поел. изм.-бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) 

 

1. Информация за възложителя на плана: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Възложител: Община Лясковец 

Седалище и адрес на управление: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1 

Лице за контакти: Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет на Община Лясковец 

Телефон/Факс/Е-mail: тел.: 0619 22055, факс: 0619 22045; е-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 

 

2. Обща информация за предложения план 

а) Основание за изготвяне на плана 

Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията. 

Проектът на ОУП е разработен въз основа на договор от 2016 год. между Община Лясковец и Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец“ ДЗЗД. Изработен е въз основа на Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Лясковец и Решение № 293-26.04.2013 г. на Общински съвет – Лясковец съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ. 

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана 

Перспективният срок, за който се изработва ОУП е 2035 г. 

в) Териториален обхват 

Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Лясковец. 

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ 

 

В територията на община Лясковец НЕМ включва: 

- ВG0000213 „Търновски височини”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; 

- ВG0000279 „Стара река”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; 

- ВG0000280 „Златаришка река”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г., ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г.; 

- ВG0000610 „Река Янтра”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г., ДВ, бр. 62/2016 г. на Министерство на околната среда и водите. 

 

3. Финансиране на плана 

Планът се финансира със средства от общинския бюджет и финансово подпомагане със средства от бюджета на МРРБ. 

 

4. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността 

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му. 

 

5. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана 

Отговорен орган за прилагането на плана е община Лясковец. 

 

6. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана 

Общински съвет - Лясковец.  

 

7. Място за публичен достъп 

Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Лясковец, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 13.30 до 16.30 ч. и са публикувани на електронната страница на община Лясковец (www.lyaskovets.net) - ОУП на Община Лясковец

 

8. Време за публичен достъп 

30 дни от датата на публикуване: от 01.06.2017 г. до 01.07.2017 г. 

 

9. Начин за изразяване на становище 

Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Лясковец: всеки работен ден от 08:00 до 17:00ч. в сградата на община Лясковец, гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1, с писма на адрес: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане” № 1 и по електронна поща: e-mail: obshtina@lyaskovets.net 

За контакти: 0619 22055 

 

След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Лясковец, доклада за ЕО, и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява.

Изтегли:
   Екологична оценка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |