This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-118 / 09.01.2017 г.

 

09.01.2017:
Обявление ИЖС-118 / 09.01.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Изготвена е план-схема за изграждане на елемент на техническа инфраструктура в урегулирана територия – преносен (отвеждащ) провод и съоръженията към него, представляващ канализационен клон по улица „Добри Ганчев” от о.т. 215 до 278 на ул. „Трети март” в кв. 34 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец. 

Трасето на канала по План-схемата е с обща дължина 280 м и обхваща профил № 1 – 247 м и профил № 2 – 33 м. 

Поради липса на друга техническа възможност, с оглед включването на максимален брой имоти без канализация участъкът от канала между ревизионна шахта (РШ) 3 и РШ 6 предвижда преминаване през урегулирани поземлени имоти №№ ХХ-1572 ( поземлен имот № 2014), ХХІ-1747, VІІ-1569 и ІХ-1571 в кв. 34 по ПУП на гр. Лясковец. 

На основание чл. 128, ал. 2 и 3 от ЗУТ обявлението да се постави на определените места в сградата на община Лясковец, да се публикува на интернет страницата на Общината и един местен вестник. 

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на трасето и имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за план-схема до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

Изтегли:
   План-схема

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |