This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г.

 

21.04.2017:
Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава, че със Заповед № 585 от 11.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец, се възложи изработване на план – схема, съгласно който да се установи трасе и сервитутна зона за изграждане на елементи на техническа инфраструктура в урегулирана територия – преносен (довеждащ) оптичен кабел и съоръженията към него, представляващ подземно кабелно захранване на базова станция VT5329, която е монтирана на покрива на сградата на ул. „Трети март” №1 в УПИ ХІ-за административно делово обслужване, кв.69 , съгласно действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, при спазване на разпоредбите от действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 585 от 11.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |