This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4194 / 09.10.2017 г.

 

09.10.2017:
Обявление ИЖС-4194 / 09.10.2017 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със Заповед № 1724 от 09.10.2017г. на Кмета на Община Лясковец е наредено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване ( ЧИ на ПУП - ПР и ПЗ) на с. Джулюница, с който се обособява нов урегулиран поземлен имот ХVІ-1075, като границите на урегулирания поземлен имот се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 1075, а останалата част от УПИ І-за читалище ще запази отреждането си, при запазване характера на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) - жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2, необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Заповед № 1724 от 09.10.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

За Кмет: 

инж. Росица Господинова /п/  

Заместник кмет на Община Лясковец 

(Съгласно Заповед № 1320/04.08.2017 г. на Кмета на Община Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |