This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4790 / 03.11.2017 г.

 

06.11.2017:
Обявление ИЖС-4790 / 03.11.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 329 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 26.10.2017 г. е: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват: 

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143004 с площ от 6 500 м2 и начин на трайно ползване „лозе”; 

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 с площ 5 499м2 и начин на трайно ползване „хранителна промишленост” и  

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143003 с площ 4 999м2 и начин на трайно ползване „хранителна промишленост” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена” с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлен имот № 143004 и обединяването му с урегулирани поземлени имоти № 143002 и № 143003, с установяване на зона от вида от вида „предимно производствена”, за новообособения урегулиран поземлен имот (проектен № 143066), включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

2. Общински съвет Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143004, начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 329 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 26.10.2017 г., не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |