This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-122 / 09.01.2017 г.

 

10.01.2017:
Обявление ИЖС-122 / 09.01.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 122062 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Тополите”, с площ 9432м2, отразен с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за производствено-складови дейности” и показатели за зона от вида „предимно производствена” – максимална височина до 12м, плътност на застрояване –Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване – Кинт. – 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

Проектът е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на Община Лясковец.  

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок в обявлението по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ (публикуване в Държавен вестник) и 14 – дневен срок от обявлението по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация при Община Лясковец.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

Изтегли:
   Схема

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |