This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-147 / 10.01.2017 г.

 

12.01.2017:
Обявление ИЖС-147 / 10.01.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 104 от 09.01.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация и План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за ПСД в кв. 17, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, да се раздели УПИ І-за ПСД в кв. 17 и да се обособят два нови УПИ І-за ПСД и ІІ-за ПСД, при запазване предназначението и параметрите за преобладаващата зона за застрояване от вида (Пп) – предимно производствена устройствена зона, плътност на застрояване П застр. до 80% , интензивност на застрояване К инт. 2,0 и необходима озеленена площ минимум 20%, от които 1/3 висока дървесна растителност, начин на основно застрояване „свободно”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 109 от 09.01.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |