This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1708 / 27.04.2017 г.

 

28.04.2017:
Обявление ИЖС-1708 / 27.04.2017 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава, че със Заповед № 682 / 27.04.2017г. на Кмета на Общината е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на село Козаревец, община Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот затворен между улици с о.т. 2а – 9а – 10а – 13а – 14 – 16, о.т. 16 – 17, о.т. 17 – 21а – 20 – 21 – 22 – 23 – 36а – 34б – 24 – 26, о.т. 26 – 3 – 2а., съгласно който да се направят слените промени:  

- премахва се част от улица в участъка между о.т. 14 – 21а и част от улица в участъка между о.т. 16 – 17, за да не пресича железопътните коловози; 

- премества се улица с о.т. 21а – 21 – 22 – 23 в северна посока, така че да не преминава през сградата за ЖП гара и обслужващата техническа инфраструктура.  

- затваря се нов квартал с № 2А и се обособява нов урегулиран поземлен имот I с отреждане за „ЖП Гара”.  

С изменението на действащия Подробен устройствен план да не се изменя досегашното предназначение и параметрите за преобладаващата зона за застрояване от вида Ж(м) – ниско жилищно застрояване с максимална височина до 10м. и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 682 / 27.04.2017г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |