This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип

 

11.08.2017:
Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Иновативен модел за интеграция на учениците от етническите малцинства в училище”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер № BG05M2OP001-3.002-0051 от 05.07.2017 г., по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на 1 вакантно длъжността: „Социален работник”, като 1 бр. за територията на община Лясковец, в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ). 

Длъжността се заема въз основа на трудов договор след проведен подбор по документи на кандидатите. Одобрените кандидатите ще бъдат поканени на интервю. 

За заемане на длъжността „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст, които отговарят на следните условия:  

- безработни лица;  

- неактивни лица. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип (ММЕ): 

 

I. Изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

Общи изисквания: 

1. Образование – висше; 

1.1. Минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър; 

1.2. Професионално направление - „Социални дейности” 

2. Да са физически и психически здрави; 

3. Да не са осъждани; 

4. Да имат мотивация и нагласа за работа с хора от различни етноси; 

5. Да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.  

 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: 

- в работа по проекти на същата или сходна длъжност; 

- в работа с хора от различни етноси. 

 

II. Документи и срокове за кандидатстване: 

Кандидатите следва да представят в срок от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г. вкл. следните документи: 

1. Писмено заявление до Кмета на Община Лясковец (по образец); 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен; 

4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване). Копие от трудова и/или осигурителна книжка; 

5. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

6. Свидетелство за съдимост (копие и оригинал за сверяване); 

7. Документи за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване). 

 

III. Начин на провеждане на подбора: 

1. Първи етап: Подбор по документи; 

2. Втори етап: Интервю – събеседване с одобрените след първи етап кандидати. 

При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Подаването на заявленията за кандидатстване и приложенията към тях се извършва в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г. вкл. от 08:00 часа до 17:00 часа.

Изтегли:
   Заявление

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |