This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4211 / 13.09.2016 г.

 

26.09.2016:
Обявление ИЖС-4211 / 13.09.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

С Решение № 159 от 25.08.2016г. на Общински съвет - Лясковец е дадено РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031, по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец” с обща площ 78799 м2, отразени с начин на трайно ползване „нива”, собственост на възложителя „АРКУС - СТРОЙ” ЕАД, и включени в концесионна площ с обхват от 77228 м2 в КВС в землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлените имоти и обособяване на урегулиран поземлен имот с показатели за зона от вида „чисто производствена” - плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,0 минимална озеленена площ до 20%.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Решение № 159 от 25.08.2016г. на Общински съвет - Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |