This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1328 / 17.03.2016 г.

 

23.03.2016:
Обявление ИЖС-1328 / 17.03.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 573 от 15.03.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-160 в кв. 63, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.1, т. 2, и във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията, да се променят част от регулационните му граници, като се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 371, за който е отреждането му, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на основно застрояване „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 573 от 15.03.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |