This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4658 / 06.10.2016 г.

 

12.10.2016:
Обявление ИЖС-4658 / 06.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал. 8 във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно разрешение със Заповед № 1456 от 10.08.2016г. на Кмета на Общината, е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ V-684 и УПИ VІ-683 в кв. 104 по действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, община Лясковец, в следните части: 

І. Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация и частичен План за застрояване: 

Проект за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-684 и УПИ VІ-683 в кв. 104, попадащи в преобладаваща установена устройствена зона с пределно допустими стойности на показателите с характер на застрояване от вида жилищно - ниско застрояване с височина до 10м Ж(м), плътност на застрояване Пз 60%, интензивност на застрояване Кинт 1,2 и озеленена площ Поз 40%, с който посочените урегулирани поземлени имоти да се обединят и се обособи нов урегулиран поземлен имот (УПИ) V-683,684 в кв. 104, с ново конкретно предназначение - „пункт за автотехнически прегледи, автодиагностика и КОО”, с пределно допустими стойности на показатели за зона с характер на застрояване от вида „смесена многофункционална устройствена зона” (Смф), плътност на застрояване Пз до 80%, интензивност на застрояване Кинт до 2,0, озеленена площ min до Поз 20%, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

ІІ. Инвестиционен проект за строеж: „Пункт за автотехнически прегледи, автодиагностика” в УПИ V-683,684 в кв. 104 по ПУП на с. Козаревец, общ. Лясковец, във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

На основание, чл. 128, ал. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията, като заинтересовани лица, в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето обявление можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на общината и при несъгласие с него можете да направите писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |