This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6182 / 09.12.2016 г.

 

12.12.2016:
Обявление ИЖС-6182 / 09.12.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 192 по протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.11.2016г. е: 

1. Дадено разрешение да се възложи изработване на проект проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с с № 145049 с площ 2500м2, отразен с начин на трайно ползване „нива” и с № 145050 с площ 2500м2, отразен с начин на трайно ползване „нива”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлените имоти и обособяване на урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности” и показатели за зона от вида „предимно производствена” –плътност на застрояване –Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване – Кинт. – 2,5, минимална озеленена площ 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

2. Одобрено техническо задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 145049 с начин на трайно ползване „нива” и с № 145050, отразен с начин на трайно ползване „нива”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 192 по протокол № 21 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.11.2016г., не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |