This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-356 / 25.01.2016 г.

 

26.01.2016:
Обявление ИЖС-356 / 25.01.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-629 в кв. 44, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.1 във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията, да се променят регулационните му граници на изток и юг, като се поставят в съответствие с кадастралната граница на поземлен имот (ПИ) № 629, за който е отреден, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване съгласно действащ Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |