This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-5237 / 01.11.2016 г.

 

03.11.2016:
Обявление ИЖС-5237 / 01.11.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със Заповед № 1940 от 24.10.2016г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-2189 и част от улица с осови точки 132-133, в квартал 56, съгласно който уличната регулационна граница се поставя в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлен имот с № 2466 по действащия кадастрален план, за които е отреден УПИ V-2189 в кв. 56, при запазване характер на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) – жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2, необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията Заповед № 1940 от 24.10.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |